Veilige Kerk bij gemeenteberaad

Zaterdag 25 november 2023
Met twee vrolijke en lachwekkende sketches werd tijden het gemeenteberaad van 23 november uitleg gegeven over het project Veilige Kerk en wat de rol van een vertrouwenspersoon is. Wanneer schakel je die in en wanneer niet?

De projectgroep Veilige Kerk werd na het vorige gemeenteberaad in juni opgericht en bestaat uit 5 personen, namelijk Sietse van der Sluis, Ankie van Dalen, Cees Ozinga, Bertha Verkerk en Willy de Koning. Zaken die besproken zijn gaan over een gedragscode voor de PGMBD, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en de eis van de landelijke PKN om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen aan alle kerkenraadsleden en vrijwilligers met pastorale taken. Sietse van der Sluis vertelde dat de kerkenraad daar niet in mee kan gaan en het niet haalbaar en fair vindt om van mensen die soms al 30 jaar pastoraal werk doen een VOG te verlangen. In de classisvergadering van 4 oktober is dit standpunt van de PGMBD besproken en de classis verwerkt dit in een voorstel voor de generale synode van 24 januari 2024.

Voor het opstellen van een gedragscode is gebruik gemaakt van de formuleringen van de landelijke PKN, maar daar heeft de werkgroep enkele aanpassingen in gemaakt. Deze worden besproken in de diverse werkgroepen en dan teruggekoppeld naar de kerkenraad.

Ook bij de opdracht van de landelijke PKN om per gemeente 2 vertrouwenspersonen aan te stellen heeft de werkgroep iets anders bedacht. Het lijkt zinvoller om dat vorm te geven in samenwerking met drie andere gemeenten in de regio. Als elke gemeente 1 vertrouwenspersoon aanstelt kan er worden uitgewisseld, overlegd, samengewerkt en vervangen en kunnen gemeenteleden kiezen met welke vertrouwenspersoon zij contact willen als dat nodig is. De PGMBD wil hierin samenwerken met Limburg Noord (Roermond, Maasbracht, Venlo en Weert), Parkstad en Maas-Heuvelland. Daar is door de andere gemeentes positief op gereageerd, maar niet elke gemeente is al even ver met het vormgeven van het thema Veilige Kerk.

Om voor de gemeenteleden duidelijk te maken wat de taak is van een vertrouwenspersoon en wat niet, werden twee toneelstukjes opgevoerd door Bertha, Ankie en Willy. In het eerste voorbeeld ging het om een kerkelijke vrijwilligersfunctie voor een ex-gedetineerde. De drie kwamen er niet uit; twee vonden dat iedereen een nieuwe kans verdient; de andere vond het risico voor de kerk veel te groot. Besloten werd om de vertrouwenspersoon om advies te vragen.

In de tweede sketch zaten twee zussen te roddelen over hun predikant en besloten over hun klacht te bellen met de vertrouwenspersoon. Deze vroeg door en kreeg boven water dat er eigenlijk iets anders speelde. De dames wilden persoonlijk  bezoek van de predikant. Het advies was: Ga zelf in gesprek met je predikant.

De situaties in de sketches werden flink uitvergroot en werkten op de lachspieren, maar de ondertoon was duidelijk. Ook door de uitleg van Bertha Verkerk daarna over het werk van een vertrouwenspersoon werd helder waar deze mogelijkheid tot bemiddeling en melden van onveilige situaties voor is bedoeld en waarvoor niet.

Willy de Koning
 
terug