Profiel Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

Onze ambitie in 10 zinnen
Geloof beleven, hoop voeden en liefde delen. Daar gaat het om in de kerk, daar gaat het ook om bij ons in de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. Op een inspirerende manier willen wij het leven van mensen in verband brengen met Bijbelse woorden. We wonen in Sittard-Geleen en omgeving, terwijl onze leden uit alle windstreken van Nederland komen. Dat maakt ons veelvormig, open en gastvrij.
We willen een levendige
gemeenschap zijn, waarin veel vormen van vieren, leren en dienen mogelijk zijn. Een pleisterplaats voor jong en oud, waar kinderen zich welkom weten. We willen een betrokken gemeente zijn, die er is voor anderen, die gericht is op heelheid, gerechtigheid en vrede. We willen nadrukkelijk ook een verwelkomende kerk zijn. 

En dat alles in een gemeente die in 2020 is samengegaan
De Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal is het resultaat van de samenvoeging van de Protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht, en de Protestantse gemeente te Geleen-Beek-Urmond. Deze samenvoeging vond plaats na jaren van steeds hechtere samenwerking. Nu bouwen we verder aan de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. Met oog, zorg en aandacht voor elkaar, voor elkaars achtergrond en elkaars verleden.

Levendige en afwisselende diensten
Onze kerkdiensten zijn
levendig en afwisselend. Veel is mogelijk. De voorgangers spelen hierin een belangrijke rol, maar gemeenteleden hebben hierin ook een actieve rol. Zo zijn er zes keer per jaar Spring!-diensten; laagdrempelige vieringen die laten zien wat de navolging van Jezus in deze tijd betekent. De Spring!-diensten spreken een brede groep mensen aan, ook mensen van buiten onze gemeenschap. Aan onze gemeente zijn een cantorij en het koor Synoidos verbonden. Ook gemeenteleden luisteren onze diensten regelmatig muzikaal op. Onze gemeente heeft ervoor gekozen de zondagse kerkdiensten te houden in één kerkgebouw: de Johanneskerk in Sittard. Daarnaast zijn er geregeld vespers of ontmoetingen in één van de 'kleine kerkjes' of in de Ontmoetingskerk in Geleen.  

Pastoraat
Omzien naar elkaar is en blijft een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Predikanten, ouderlingen en ‘pastorale vrijwilligers’ zetten zich hiervoor in. Juist in een wat vergrijzende gemeente ligt eenzaamheid soms op de loer en is pastorale zorg voor elkaar essentieel.

Diaconaat in verbondenheid
Diaconaat bestaat uit
een aantal inspirerende activiteiten, zowel lokaal als wereldwijd (ZWO). Omdat er oog is voor de wereld rondom, wordt de kerk als relevant ervaren. De samenwerking met anderen is hierbij heel belangrijk. We werken samen met rooms-katholieke parochies en andere geloofsgemeenschappen, maar ook met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, zoals ‘Partners in Welzijn’ en ‘Bie Zefke’ en ‘Éngele van Zitterd-Gelaen’. Er blijft steeds speciale aandacht voor asielzoekers in onze omgeving, die (vaak tijdelijk) in onze gemeente worden opgenomen. Tevens wordt er gewerkt om de betekenis van het zijn van een Groene Kerk te vertalen naar dagelijkse activiteiten. 

Programma van ontmoeting, verdieping en verbinding
Onder de noemer
kringenwerk’ bieden we geïnteresseerden van binnen en buiten de kerk mogelijkheden voor ontmoeting, bezinning en verdieping aan. De gesprekskringen en andere activiteiten vinden plaats in samenwerking met het interkerkelijk kringenwerk, vaak ook met inspirerende sprekers van buiten. 

Gesprekken
Er is een aantal gespreksgroepen/bijbelkringen, die voor verbondenheid in het dorp, wijk of de hele gemeente zorgen. Ze hebben een kleine reikwijdte, maar worden als belangrijk ervaren. Er is speciale aandacht voor mensen die voor het eerst – of opnieuw – geloofsverdieping zoeken.

Jeugd
Onze aandacht voor jongeren en kinderen blijft. Er wordt gezocht naar manieren om jongeren elkaar te laten ontmoeten en op hun eigen manier met geloof en zingeving bezig tenzijn. Dat is in deze toch wat vergrijzende gemeente niet eenvoudig, maar we gaan de uitdaging aan om ook voor hen een aansprekende kerk te zijn. We willen nadrukkelijker plaats bieden aan gezinnen; ook gezinnen die geen lid van onze gemeente zijn maar wel verbinding en verdieping zoeken.

Kleine kerkjes als pleisterplaatsen voor zingeving en cultuur
De ‘kleine kerkjes’
(in Urmond, Grevenbicht en Sittard) spelen een bijzondere rol in onze gemeenschap. In potentie vormen zij een weldadige plek van ontmoeting, zingeving en rust. Ook als culturele pleisterplaats kunnen zij van grote betekenis zijn in deze kernen. Het streven is om rond de kerkjes lokale groepen (gemeenteleden en anderen) te vormen, die programmering voor hun rekening nemen. In Grevenbicht en bij het Gruizenkerkje is dat al gebeurd, en in Urmond liggen mogelijkheden. We zien de kerkjes als kansen om al ‘pionierend’ van betekenis voor deze streek te zijn.

Elan
Over 'pionieren' gesproken. We blijven zoeken 
naar aansprekende vormen van gemeente-zijn. Want dan ontstaan er nieuwe initiatieven en ervaren we nieuw enthousiasme en verdieping. Voor nieuwe initiatieven hebben zowel de gemeenteleden als de voorgangers ruimte voor hun inbreng. Onder de noemer 'pionieren' werken we aan nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet naar de kerk gaan, passend bij de tijdgeest. We doen dit vanuit het verlangen dat mensen ontdekken dat God liefde is en dat Hij nabij is. 

Communicatie
Om iedereen over alle bovengenoemde taken en activiteiten te informeren en dit bekendheid te geven, houdt een groep mensen zich actief bezig met de communicatie. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op een publiek binnen en buiten de eigen gemeenschap. Voor de communicatie beschikken we over een website pgmbd.nl, het kerkblad Onderweg en een digitale Nieuwsbrief

Versterking nodig - een oproep
De Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal is nu op zoek naar versterking. Professionele versterking ter ondersteuning van de bovengenoemde activiteiten. Ook om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op de jeugd en op het aanbrengen van meer onderlinge samenhang en verbinding. Professionele versterking, die onze kerkgemeente inspireert en motiveert om – met inzet van de talenten die er zijn – zaken op te pakken. Versterking die ons helpt relevanter te worden voor onze omgeving, ook voor een nieuwe generatie. Versterking die ons inspireert, helpt met geestdrift en enthousiasme. Versterking die ons geloof versterkt, ook in een goede toekomst voor onze gemeente.
terug