­

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Waarom vinden we het belangrijk dat er een protestantse gemeente is in Sittard-Geleen en omstreken?
 3. Schets van onze gemeente nu
 4. Welke gemeente zijn we straks?
 5. Hoe willen we dit bereiken?
 6. Financieel uitzicht 2020-2025
 7. Jaarplan 2020
 8. Bijlagen
  1. Visiestuk: Aan de slag met nieuw elan! (uit 2014)
  2. Beleidsplan College van Kerkrentmeesters
  3. Beleidsplan Predikanten
  4. Beleidsplan College van Diakenen
  5. Beleidsplan Pastoraat
  6. Beleidsplan Bezinning & Ontmoeting
  7. Communicatiestrategie

 

1. Inleiding

De kerkenraden van de Protestantse Gemeenten Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht hebben eind 2018 het principebesluit genomen om samen te gaan. Kerkdiensten worden op dat moment al enige tijd gezamenlijk gehouden. De kerkenraden van beide gemeenten vergaderen sinds 2018 samen. In het voorjaar van 2019 hebben de verschillende werkgroepen (Predikanten, Kerkrentmeesters, Diaconie, Pastoraat en Bezinning & Ontmoeting, Communicatie) stappenplannen gemaakt om tot samengaan te komen. Daarna zijn in de loop van 2019 gezamenlijke beleidsplannen per werkgroep gemaakt.
In dit beleidsplan wordt beleid voor de toekomst van de nieuwe samengestelde gemeente beschreven. Belangrijk gegeven hierbij is dat beide gemeenten te kampen hebben met een afnemend ledental, vergrijzing van de actieve leden en toenemende moeite om verschillende taken en activiteiten in de lucht te houden. Daarom is dit beleidsplan ook onderdeel van een herbezinning op de toekomst van de protestantse gemeenschap in ons deel van Limburg. Aan de andere kant biedt het samengaan ook kansen voor vernieuwing en nieuw elan. We ontmoeten elkaar in de kern van ons geloof en dat inspireert om weer nieuwe wegen in te slaan.
Om vooral de aandacht te leggen op de kern van onze geloofsgemeenschap en de toekomst daarvan in een veranderend tijdsbestek, is aan de hand van een paar eenvoudige vragen (waarom, hoe, wat) de discussie gevoerd om te komen tot nieuw elan en verdieping.
Met dit beleidsplan bouwen we voort op de in 2014 geformuleerde Visie (Bijlage a). Het beleid van de verschillende werkgroepen is verder uitgewerkt in deelbeleidsplannen (Bijlagen b-g).  
  

2. Waarom vinden we het belangrijk dat er een protestantse gemeente is in Sittard-Geleen en omstreken?

Hoewel er al eeuwenlang protestantse gemeenten in onze streek bestaan, is het toch goed om deze waaromvraag te stellen nu we met twee gemeenten samengaan.
We willen graag het goede dat er al die jaren geweest is in stand houden op de plek waar wij wonen. We willen graag in onze omgeving bij een geloofsgemeenschap horen, waar we ons thuis voelen, waar geïnspireerd worden om ons geloof in de praktijk te brengen.
In het visiedocument uit 2014 (zie Bijlage a), hebben we de toekomst voor onze gemeenten als volgt geformuleerd: ’We zijn een levende gemeente van Jezus Christus, omdat wij leven met de verhalen uit de Bijbel, omdat we God ontmoeten als we bij elkaar komen in viering en kring en omdat we Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan. We nodigen mensen uit, we luisteren en geven ruimte aan mensen die op zoek zijn. In de visie op de toekomst van onze gemeente zijn drie pijlers van groot belang: ontmoeten, luisteren en omzien.’

We geloven dat ons geloof in God en ons volgen van Jezus ertoe doen. Dat Jezus (zijn persoon en zijn leer) het fundament is waarop we willen bouwen.

We willen een gemeenschap voor elkaar zijn om daarin gedragen en gesteund te worden als gelovigen, een pleisterplek in de buurt. We vinden het belangrijk om gezamenlijke activiteiten te hebben, om samen kerk te zijn, samen te geloven. We zoeken ruimte om over ons geloof te praten. We hebben verdieping en beleving nodig en dat doe je samen met anderen. We zoeken aansluiting vanuit onze eigen achtergrond. Thuis voelen heeft veel te maken met wat je gewend bent. Tegelijkertijd willen we ons naar buiten richten, omdat we de overtuiging hebben van betekenis te kunnen zijn voor de mensen op de plek waar we wonen. Hierbij werken we graag samen met anderen. We willen wat we gekregen hebben graag met anderen delen, we willen onze medemens steunen. Dit zijn allemaal uitwerkingen van onze opdracht om Jezus te volgen.

  

3. Schets van onze gemeente nu

Onze gemeente is een gemeente in Zuid-Limburg; een protestantse gemeente in een van oudsher ‘overwegend rooms-katholieke omgeving’ die de laatste decennia seculariseert. Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Geografisch is onze gemeente uitgestrekt. Ontmoeting en aandacht voor elkaar vinden we belangrijk.
Er worden wekelijks kerkdiensten gehouden die op verschillende manieren ingevuld worden. Nu nog om en om in de Johanneskerk in Sittard en de Ontmoetingskerk in Geleen, maar op termijn zal een keuze gemaakt moeten worden. Er is een werkgroep ingesteld die na zorgvuldig onderzoek de kerkenraad zal adviseren welke van de grote kerken gekozen zal worden om te gebruiken voor diensten en andere activiteiten. Er zijn verder maandelijks diensten in de kerkjes in Urmond en Beek en een paar keer per jaar in Grevenbicht en in het Gruizenkerkje in Sittard. Ook worden er één keer per maand diensten gehouden in twee zorgcentra. Verder zijn er - naast de kerntaken van diaconaat en pastoraat - veel andere activiteiten: van Bijbelkringen tot zingen, van samen eten tot een breicafé, van het ondersteunen van mensen die dit nodig hebben tot aandacht voor Amnesty International, van Zin-wandelingen tot gezellige zondagmiddagen en ‘Emmaplein 50’ in de Ontmoetingskerk. De kerkdiensten en andere activiteiten worden vooral bezocht door 50+ers. Graag willen we ook de jongeren bereiken, maar dit is niet gemakkelijk gebleken. In het afgelopen jaar (2019) zijn er Spring!-diensten georganiseerd en uitgevoerd door een groep enthousiaste, ook jongere, gemeenteleden. Dit zijn informele diensten waar steeds een andere persoon uit de bijbel centraal staat.
We hebben veel vrijwilligers die enthousiast zijn en veel aankunnen, maar de meeste vrijwilligers zijn op leeftijd en voor bepaalde taken is het lastig om vrijwilligers te vinden. En soms wordt al het werk voor de kerk vrijwilligers ook wel te veel.

Leeftijdsopbouw van de leden in beide gemeenten waaruit de samengestelde gemeente is ontstaan.
N.B. Slechts een gedeelte hiervan neemt werkelijk actief aan diensten en activiteiten deel.


Op dit moment hebben we twee predikanten: ds. Irene Pluim en ds. Pier Prins. Zij vervullen de rol van vertrouwenspersoon, voortrekker, inspirator, stimulator, coach en voorganger.

We zijn een pluriforme gemeente; we komen uit verschillende delen van het land en daarbuiten, en verschillen van achtergrond, geloofsbeleving en visie op gemeentezijn. Maar er is ruimte om te zijn wie je bent en te geloven wat je gelooft. In alle verschillen zoeken we naar verbondenheid. We zijn verbonden met elkaar, maar we hebben ook oecumenische contacten en gezamenlijke vieringen. Ook maken we deel uit van het Interreligieus Platform (waarin joodse en moslim gelovigen ontmoeten) in onze omgeving, omdat we het belangrijk vinden om elkaar te leren kennen en in dialoog te gaan.
We zoeken steeds naar mogelijkheden om van betekenis te zijn in onze omgeving. Veel mensen om ons heen hebben geen behoefte aan een kerk of een kerkdienst, maar worstelen wel met levensvragen en zoeken naar zin en rust. We zouden hen graag bereiken. Ook praktisch helpen waar hulp nodig is vinden we belangrijk.
We werken waar mogelijke samen met andersgelovigen en maatschappelijke organisaties.

Op dit moment steken we veel tijd in het proces van samengaan. Juist in deze periode willen we de pastorale aandacht voor en betrokkenheid bij onze gemeenteleden en anderen die op onze weg komen niet uit het oog verliezen en hier tijd voor vrijmaken.  
  

4. Welke gemeente zijn we straks?

We denken dat de kerk in de komende tijd door twee zaken wordt gekenmerkt:
 1. De gemeente is verder in ledental afgenomen en de gemiddelde leeftijd is verder toegenomen, waardoor verschillende activiteiten geen voortgang meer kunnen vinden. Deze ontwikkeling gaat gewoon door.
 2. Maar, daarnaast zijn er, vanuit de zoektocht naar aansprekende vormen van gemeente-zijn, ook nieuwe initiatieven ontstaan en is er nieuw enthousiasme en verdieping gegroeid.
Er is een nieuw evenwicht bereikt tussen vrijwilligers en taken. Eén van de veranderingen die we hebben doorgevoerd, is dat gemeenteleden bezig zijn met activiteiten die heel dicht bij hun sterktes en talenten liggen. We zijn in staat om levendige kerkdiensten te houden met afwisseling. De predikanten spelen hierin nog steeds een belangrijke rol, maar gemeenteleden hebben hierin een actievere rol gekregen.
Omzien naar elkaar is en blijft een wezenlijk onderdeel van ons gemeentezijn. Zowel de predikanten als de ‘pastorale vrijwilligers’ zetten zich hiervoor naar draagkracht in.
Er is een aantal gespreksgroepen/Bijbelkringen, die voor verbondenheid in het dorp of de wijk zorgen. Ze hebben een kleine reikwijdte, maar worden als belangrijk ervaren.
Er is weinig jeugd in onze gemeente. De aandacht voor jongeren en kinderen in de dienst blijft. Er zijn verschillende activiteiten waar jongeren elkaar ontmoeten en op hun eigen manier met geloof en zingeving bezig zijn. Dit zijn gespreksgroepen en andere samenkomsten voor ontmoeting. Ook zijn er activiteiten voor gezinnen.
Er is speciale aandacht voor mensen die voor het eerst of opnieuw – geloofsverdieping zoeken.
Kleine kerkjes zijn een andere rol gaan spelen. Ze vormen een weldadige plek van ontmoeting, zingeving en tot rust komen. De kleine kerkjes zijn – waar zinvol – zakelijk samengebracht in een stichting, die verantwoordelijk is voor de exploitatie en instandhouding. Lokale groepen (bestaande uit gemeenteleden en andere betrokkenen) hebben verantwoordelijkheid genomen om een programma rond deze kerkjes te organiseren. Vieringen en openstelling voor ontmoeting, bezinning en stilte zijn hier een onderdeel van. Diaconaat bestaat uit een aantal inspirerende activiteiten. Omdat er oog voor de wereld is, wordt de kerk als relevant ervaren. De samenwerking met anderen is hierbij heel belangrijk. We werken samen met rooms-katholieke parochies en andere geloofsgemeenschappen, maar ook met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, zoals ‘Partners in Welzijn’ en ‘Bie Zefke’. Er blijft steeds speciale aandacht voor asielzoekers in onze omgeving.
Onder de noemer ‘kringenwerk’ bieden we geïnteresseerden van binnen en buiten de kerk mogelijkheden voor ontmoeting, bezinning en verdieping aan, soms ook met inspirerende sprekers van buiten. We doen dit waar mogelijk in samenwerking met andere kerkgemeenschappen, en er is aandacht voor interreligieuze ontmoeting.
Er worden activiteiten en projecten georganiseerd (soms kortlopend) in de burgerlijke gemeenten, die voor iedereen zichtbaar en aantrekkelijk zijn en die aansluiten bij zingevingsbehoefte.
Een deel van de activiteiten die we opgestart hebben, vallen onder de noemer ‘pionieren’. Dit zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die niet naar de kerk gaan, passend bij de tijdgeest. We doen dit vanuit het verlangen dat mensen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.

Om vervolgens iedereen over alle bovengenoemde taken en activiteiten te informeren en dit alles bekendheid te geven, houdt een groep mensen zich actief bezig met de communicatie.

We zijn ons ervan bewust dat wat we graag willen idealistisch over kan komen en misschien ook onrealistisch, dat we kwetsbaar zijn en niet alles kunnen wat we zouden willen. We vullen het bovenstaande naar draagkracht in. Toch houden we moed en geloven we in een goede toekomst voor onze gemeente, in het vertrouwen dat God bij ons is én blijft en dat Zijn hand niet los zal laten wat Hij begonnen is.  
  

5. Hoe willen we dit bereiken?

We houden lopende activiteiten vast zolang er mensen energie hebben om ze te organiseren en te onderhouden. Dit geldt voor kerkdiensten, diaconale, pastorale activiteiten en kringenwerk.
Daarnaast staan we er open voor om een beperkt aantal nieuwe activiteiten die nieuw elan en enthousiasme met zich meebrengen. Spring!-diensten en ‘Zin&Hapjes’ zijn hier al voorbeelden van. We doen dit met betrokken mensen, die hier zelf door geïnspireerd raken en energie van krijgen.

We gaan uit van de volgende eenvoudige organisatiestructuur (die niet volledig is):De organisatie van de gemeente is in 5 domeinen onderverdeeld, in de figuur aangegeven als 5 taartpunten:
 • Predikanten
 • Pastoraat
 • Diaconaat en ZWO
 • Bezinning & Ontmoeting en Communicatie
 • Kerkrentmeesters

Ieder domein heeft 3 schillen die (van binnen naar buiten) leiding, verantwoordelijkheid en taken vertegenwoordigen.
In het centrum van de organisatie staat de kerkenraad, die de leiding heeft over de gemeente. Daaromheen staan de werkgroepen, die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente: Predikanten, Pastoraat, College van Diakenen en ZWO, Bezinning en Ontmoeting, Communicatie en College van Kerkrentmeesters.
In ieder domein zijn ook verschillende taakgroepen, die het uitvoerende werk doen, aangestuurd door de werkgroepen. Mensen uit de taakgroepen zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen. De belangrijkste taakgroepen zijn benoemd in de beleidsplannen van de werkgroepen (zie Bijlage b-g). Er zijn ook (taak)groepen die deels uit gemeenteleden en voor een ander deel uit mensen van parochies of anderen bestaan, zoals bijvoorbeeld bij het kringenwerk.

Iedere werkgroep is vertegenwoordigd in de kerkenraad: 2 predikanten, 2 ouderlingen pastoraat, 2 diakenen, 2 ouderlingen kerkrentmeester, 1 ouderling bezinning & ontmoeting en communicatie. Daarnaast benoemt de kerkenraad 1 preses en 1 scriba (die niet in één van de werkgroepen hoeven te zitten, maar daar wel uit kunnen voortkomen). Voor bijzondere taken (zoals vertegenwoordiging in de classis) kan de kerkenraad aanvullend een ouderling of diaken benoemen.

We houden hiermee de gebruikelijke structuur van de kerkenraad vast, maar met een beperkt aantal mensen. De kerkenraad kiest uit zijn midden een moderamen. Het moderamen bestaat uit de preses, de scriba, één van de predikanten en één ouderling kerkrentmeester. De predikant of het kerkenraadslid zal de taak van assessor op zich nemen. De taak van het moderamen is om de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden en belangrijke zaken uit te voeren. We volgen ook hierin de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

We gaan op een andere manier aankijken tegen de vacaturelijst voor vrijwilligers. We proberen te versterken wat gemeenteleden al graag doen. Projecten willen we afstemmen op waar mensen enthousiast van worden. We gaan niet van alles organiseren vanuit de kerkenraad, maar we proberen een open sfeer te creëren, waarin mensen aangemoedigd worden om zelf activiteiten op te zetten of op een andere manier een bijdrage te leveren. Uit deze actieve leden die met name binnen het raamwerk van de taakgroepen opereren kiezen we deelnemers aan de werkgroepen. Bij voorkeur kiezen we ook mensen uit de werkgroepen om namens hen in de kerkenraad zitting te nemen. We willen graag wekelijks onze kerkdiensten blijven organiseren. We kiezen hiervoor te zijner tijd één vaste locatie. We houden waardevolle elementen uit de traditie, maar we variëren ook.
De wijken en dorpen hebben eigen verantwoordelijkheid om de kerk daar handen en voeten te geven. Dit kan op verschillende manieren, maar bij voorkeur afgestemd op de behoeften van de omgeving en waar mogelijk in samenwerking met anderen.  
  

6. Financieel uitzicht 2020-2025

Het financieel uitzicht voor de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal is gezond. We hanteren de volgende uitgangspunten hierbij:
 • In de nabije toekomst wordt gekozen voor één van de grote kerken. We zijn er bij de meerjaren begroting vanuit gegaan dat er voor de andere grote kerk een oplossing wordt gevonden zodat hier geen netto kosten voor moeten worden gemaakt vanaf 2023.
 • Voor de kleine kerkjes wordt een oplossing gevonden zodat deze vanaf 2021 niet meer drukken op de exploitatierekening.
 • We gaan uit van 1,7 FTEpredikantsplaats waarvan 0,2 FTE gedetacheerd naar derden.
 • Voor de vrijwillige bijdragen gaan we uit van een constant niveau in de SittardGrevenbicht deelgemeente en een daling van 3% per jaar in de Geleen-Beek-Urmond deelgemeente.
 • We gaan uit van lage rentes in de komende 5 jaren, vanaf 2023 vallen renteinkomsten uit een hoogrenderende obligatie grotendeels weg.

Op basis van deze uitgangspunten komen we tot de volgende meerjaren doorkijk:

Uit bovenstaande doorzicht blijkt dat in de periode 2020-2025 het resultaat voor afschrijving gemiddeld licht positief is (ca. € 5.000).

De samengevoegde gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen om ook in ongunstige tijden haar activiteiten voort te kunnen zetten. De totale financiële activa van de gecombineerde gemeente bedragen ca. € 1.100.000 (deze zijn deels ondergebracht in langlopende obligaties). Daarnaast beschikt de gecombineerde gemeente over grond en vastgoed:
2 woningen, de grond waarop de 2 grote kerkgebouwen staan en de twee grote kerkgebouwen De verkoopwaarde van deze vastgoedbezittingen zullen beperkt zijn en zijn uiteraard niet direct liquide te maken.

Het weerstandsvermogen is nodig om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast zou dit weerstandvermogen voor een beperkt deel kunnen worden ingezet om projecten te financieren (welke ook deels via subsidies kunnen worden gefinancierd).

Bij het geplande formele samengaan van beide gemeenten in juni 2020 zullen met terugwerkende kracht de financiën per 01-01-2020 in elkaar worden geschoven. De startbalans van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal zal gevormd worden op basis van de balans van de samengaande Protestantse Gemeenten per 31-12-2019.  
  

7. Jaarplan 2020

In 2020 zullen we ons vooral richten op het samengaan en vormgeven van de nieuwe gemeente. We gaan de toekomst van de gemeente bespreken met onze gemeenteleden. We denken erover om dat onder andere in de wijken en dorpskernen te laten gebeuren, zodat ook ons kerk-zijn in de omgeving aan de orde komt. We willen zo veel mogelijk mensen betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen en met elkaar de verantwoordelijkheid delen en dragen. We streven ernaar om formeel per 01-07-2020 het proces van samengaan formeel afgerond te hebben.
Er zullen weer Spring!-diensten komen en we blijven zoeken naar wat mogelijk is om ook jongeren aan te spreken.
De Werkgroep Kerkgebouwen werkt zo spoedig mogelijk gefaseerd een concreet voorstel uit voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen om de activiteiten van onze geloofsgemeenschap te kunnen uitvoeren.
En ondertussen gaan we door met diensten, vieringen, met pastoraat, diaconaat en andere activiteiten. Taken willen we afstemmen op waar mensen enthousiast van worden. Wat we doen moet haalbaar blijven, dus als we nieuwe zaken gaan oppakken, zullen we ook moeten besluiten om andere dingen niet meer te doen.
We zullen in 2020 werken aan een goed communicatieplan, om wie we zijn en wat we doen bekendheid te geven. We willen graag meer zichtbaar worden, want we hebben veel te bieden! De beide kerkbladen Kerknieuws en Gaandeweg gaan dit jaar samen verder als Onderweg. Voor de beide websites wordt onderzocht hoe die kunnen worden omgebouwd tot één gezamenlijke site.
Verder zal er aandacht zijn en blijven voor de zakelijke kant van het gemeente zijn, want wat we doen en willen moet ook financieel haalbaar en verantwoord zijn.

We zullen het beleidsplan elk jaar bespreken en bijstellen middels een nieuw jaarplan.  
  

8. Bijlagen

Bijlage a. Visiestuk: Aan de slag met nieuw elan! (uit 2014)


Visie op gemeente-zijn in de toekomst voor de protestantse gemeente in de Westelijke Mijnstreek.

Wij zijn een levende gemeente van Jezus Christus, omdat wij leven met de verhalen uit de Bijbel, omdat we God ontmoeten als we bij elkaar komen in viering en kring en omdat we Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan. We nodigen mensen uit, we luisteren en geven ruimte aan mensen die op zoek zijn. In de visie op de toekomst van onze gemeente zijn drie pijlers van groot belang: ontmoeten, luisteren en omzien. De gemeenteleden zullen met elkaar afspreken waar accenten komen te liggen.


DE HUIDIGE SITUATIE
Uitgangspunt van ons denken is de huidige situatie van onze gemeenten. De Protestantse gemeentes van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond zijn PKN-gemeenten met de voor Zuid-Nederland gebruikelijke brede spreiding zowel geografisch als naar kleur en overtuiging. In beide gemeentes is een grote groep betrokken bij het gemeentewerk. Naast werkgroepen, kringen, commissies en raden zijn er ook langer lopende en kortlopende activiteiten. Helaas is er weinig toestroom van nieuwelingen en jongeren en vertrekken twintigers naar elders voor een studie of baan. Het is moeilijk geworden om voldoende vrijwilligers te vinden. Veel werkzaamheden komen op dezelfde schouders neer, veel mensen vervullen meer dan één functie en veel betrokkenen zijn op leeftijd. Vergrijzing, afnemend ledental en structureel tekort aan financiële middelen vraagt om keuzes, die ook pijnlijk kunnen zijn.
Daarnaast zien wij dat de relevantie van de kerk in de maatschappij de laatste decennia is afgenomen. En we nemen waar dat de samenleving drukker geworden is, ook voor gezinnen met kinderen en jongeren, waarbij nieuwe sociale media veel tijd in beslag nemen. Toch zien we de huidige situatie niet als doembeeld, maar vooral als een uitdaging om de kerk opnieuw te versterken! We zijn voortdurend op zoek naar aansprekende vormen van gemeente-zijn.


DE BASIS VAN GEMEENTE-ZIJN
Ook in de toekomst zal de protestantse kerk in de Westelijke Mijnstreek bestaan uit mensen die bewust vanuit hun geloofsovertuiging aanwezig willen zijn in de wereld. Zij geven gestalte aan de boodschap van Jezus Christus, in woord en daad. Met onze visie zijn we erop gericht een levende gemeente van Jezus Christus te zijn; nu, over 5 jaar en over 20 jaar. We houden er rekening mee dat het op de lange termijn gaat om de samenwerking van verschillende protestantse gemeentes ook buiten de Westelijke Mijnstreek. Maar hoe het proces ook mag gaan, onze basis is de overtuiging en het geloof dat Gods verhaal met mensen door zal gaan ongeacht de situatie waarin we verkeren.

De basis van ons gemeente-zijn omschrijven we als volgt:

Vanuit ons geloof zeggen wij dat God zich met mensen verbindt en mensen onderling verbindt. Als geloofsgemeenschap ontmoeten we elkaar vanuit deze dubbele verbondenheid en willen we mensen met elkaar verbinden in hun krachten en kwaliteiten. In onze bijeenkomsten luisteren wij naar God en naar elkaar. We delen en voeden onze spiritualiteit om enthousiast te worden en inspiratie op te doen. We willen onze spiritualiteit delen met mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die het leven in de huidige tijd aan ons stelt.

Vanuit ons geloof zeggen we dat God tot mensen spreekt. Als gelovigen stemmen wij ons af op God door te luisteren en te bidden. Als gemeenteleden zoeken we elkaar op en spreken tot elkaar van hart tot hart. We willen ook naar mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap luisteren en van hart tot hart spreken.

Vanuit ons geloof zeggen wij dat God zorgzaam is naar mensen toe. Als gelovigen zien we naar elkaar om, zorgen we voor elkaar en ondersteunen we elkaar. We willen ook mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap ondersteunen en hen helpen hun eigen krachten te ontdekken.

Hiermee hebben we drie belangrijke pijlers van het gemeentezijn benoemd: ontmoeten, luisteren en omzien. Door keuzes te maken in ons beleid kunnen we ruimte geven aan de drie elementen. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten, de gaven en behoeften van de mensen.


DE DRIE PIJLERS VAN GEMEENTE-ZIJN
Ervan uitgaande dat de drie pijlers van ontmoeten, luisteren en omzien de basis vormen van gemeente-zijn, stellen we ons de volgende vraag: Wat betekent dit voor de manier waarop wij als protestantse kerk in de Westelijke Mijnstreek gemeente willen zijn?

Ontmoeten - Ontmoeten is essentieel in het sociale bestaan van mensen. Het is een belangrijk aspect van het maatschappelijke en geestelijke leven. Vanuit ons geloof willen wij God en elkaar ontmoeten in vieringen die in grote en kleine groepen plaatsvinden. Daar denken we met elkaar na over geloofs- en levensvragen. Belangrijke elementen in vieringen zijn: op een feestelijke en enthousiaste manier bij elkaar zijn, muziek maken met elkaar, zingen en bidden, rituelen beleven, de maaltijd met elkaar delen, meditatie en stilte ervaren. Ontmoeten gebeurt ook in kleine groepen rond thema’s in lezingen en in kringen.
We willen naar mogelijkheden zoeken om ruimte en plek te bieden aan ontmoetingen voor gasten en voorbijgangers. Iedereen mag zich vrij voelen om op een eigen manier de mate van betrokkenheid te bepalen en/of te beleven. We willen ook leden van andere kerk- en geloofsgemeenschappen ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar te verrijken vanuit de betekenis die het geloof in de huidige maatschappij heeft. Mensen zoeken naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Wij willen een plek zijn waar samen gezocht kan worden. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat het Evangelie een rijke bron is en zijn kan voor mensen.

Luisteren - Vanuit ons geloof willen we luisteren naar wat ons in de oude verhalen aanspreekt, waarbij ook stilte- en gebedsmomenten een vorm van luisteren kunnen zijn. We luisteren naar God en naar elkaar om elkaars beleving te delen, waarbij ruimte is voor verschillende geloofsbelevingen. Onze verscheidenheid zien wij als grote rijkdom en is voor ons belangrijk, nu en in de toekomst. Het aspect van onderling pastoraat zal een grote rol blijven spelen in het gemeenteleven. Maar we zijn ons ervan bewust dat een luisterend oor van belang blijft overal waar mensen samenleven. Luisteren is een belangrijk aspect van het pastoraat. Als teken van gastvrijheid gaat het om open staan voor anderen, ruimte geven en mensen in hun waarde laten. Het biedt ook troost en ondersteuning in moeilijke momenten. Daarmee kan de gemeenschap een belangrijke ondersteunende rol vervullen bij verschillende ervaringen van verlies. Op deze manier geven we mensen het gevoel gehoord te zijn, zodat er ook ruimte ontstaat voor gedeelde vreugde.

Omzien - Omzien is aandacht hebben voor de schepping en onze naaste. We richten ons op duurzaamheid en rentmeesterschap, om dienend in de samenleving te staan en oog te hebben voor mensen die het minder hebben. Vanuit de diaconale opdracht is omzien naar elkaar een speerpunt van de gemeente, waarbij ook raakvlakken met pastoraat bestaan. Door om te zien antwoordt de gemeente op de ontmoeting met en het luisteren naar God en mensen. Hieraan kan vormgegeven worden door samenwerking te zoeken met maatschappelijke organisaties in de omgeving om sociaal-diaconale activiteiten te organiseren voor mensen die ondersteuning of aanspraak nodig hebben.


AAN DE SLAG MET NIEUW ELAN
We willen graag onze betrokkenheid op de maatschappij om ons heen laten zien. Daarbij maken wij gebruik van de talenten die er in onze gemeente zijn. We beseffen dat het niet alleen om het doen gaat. Het begin ligt in het bewustzijn van gemeenteleden dat de gemeente een wervende uitstraling heeft als we zelf enthousiast zijn over wat wij geloven en doen. We weten dat we mensen kunnen bereiken als we zelf praten over onze eigen geloofservaring en ervaringen in onze geloofsgemeenschap. Wij zien de gemeente als een gemeenschap waar gelovigen samen onderweg zijn. Daarom stimuleren wij elkaar en dagen wij elkaar uit om onze verlegenheid rondom ons geloof te overwinnen.
We zoeken naar een geloofstaal die aansluit bij de belevingswereld van vandaag. Van daar- uit willen wij als gemeente de ontmoeting tussen mensen, het luisteren en het omzien naar mensen op verschillende manieren stimuleren.
We kunnen de hier geschetste visie in praktijk brengen als er bij alle gemeenteleden het bewustzijn ontstaat over de mogelijkheden en kansen van het gemeente-zijn in de huidige situatie. Daarbij hebben we uiteraard ook oog voor de ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn in de gemeenten, waar steeds minder financiële middelen en menskracht beschikbaar zijn. In alles wat we doen en waar we naar streven gaat het er niet om, zoveel mogelijk nieuwe activiteiten op te zetten. Het gevaar is dat we ons overvraagd en gedemotiveerd voelen door (te) hoge doelen te stellen. We willen maatwerk leveren op verschillende plekken, waarbij we ook aan kunnen sluiten bij bestaande activiteiten. Door de visie kunnen bewust nieuwe of andere accenten worden gelegd. Daardoor worden we gemotiveerd en raken we enthousiast over al het goede dat God ons geeft om het te delen met anderen. Op deze manier kunnen wij met nieuw elan aan de slag gaan.


MIDDELEN

Rondom het Woord
Als gemeente bieden wij mogelijkheden om God en elkaar te ontmoeten, waar we onze spiritualiteit voeden en met elkaar nadenken over geloofs- en levensvragen. Dat gebeurt door in grote en in kleine groepen vieringen te houden. Onze bijeenkomsten zijn laagdrempelig, er wordt begrijpelijke taal gesproken en er is ruimte om met inhoud en vorm van de vieringen te spelen. Onderwerpen zijn direct gerelateerd aan de leefwereld van mensen, waarbij de boodschap van de Bijbel overal actief doorklinkt. Er worden ook contacten gezocht en onderhouden op oecumenisch en interreligieus niveau.
Grootschalige vieringen vinden op (de langere) termijn regelmatig regionaal met de hele gemeente samen in één (groot) kerkgebouw plaats onder leiding van een predikant. Daar kunnen activiteiten voor kinderen en jongeren aan gekoppeld worden. Koren en muziekgroepen kunnen hun medewerking verlenen. Voor soortgelijke activiteiten is een (groot) gebouw met nevenruimtes nodig.
Tussentijds vinden kleinschalige vieringen plaats in een kleine (huis)kring, in een zaaltje of in één van de kleine kerken. Wij denken bijvoorbeeld aan Taizévieringen. Deze bijeenkomsten staan onder leiding van een predikant of gemeenteleden. Gemeenteleden zullen worden bijgeschoold in cursussen en ondersteund door een predikant. In de wijken kunnen kleine groepen zowel vieringen als onderling pastoraat organiseren, met mogelijk extra aandacht voor ouderen.
Ook in verband met het kringenwerk komen kleine groepen bij elkaar. We zien voor ons een programma samen met anderen die wel of niet tot een gemeente behoren. Dit kennen wij vanuit het huidige kringenwerk en V&T, Bijbelkringen, leerhuizen, maar ook filmavonden of krantenleesgroepen.
Er is aandacht voor kinderen en jongeren. Via kindernevendienst en kinderherberg, catechese en andere ontmoetingen komen zij in aanraking met het geloof en de oude verhalen. Omdat er bij kinderen en jongeren sprake is van kleine groepjes, ligt het voor de hand om op één plaats activiteiten met hen en voor hen te organiseren. Aangezien zij minder gevoelig zijn voor kerkgrenzen, liggen er ook in oecumenisch verband mogelijkheden. Er kunnen eveneens activiteiten in de buurt worden georganiseerd, als een bepaald project of incidenteel. Dit zijn activiteiten die zonder eigen gebouw en op verschillende plekken plaats kunnen vinden. Jeugdwerk zal nu en in de toekomst een belangrijk aandachtspunt moeten zijn.

Communicatie (de wereld om ons heen)
De weg die de visie ons wijst is geen brede en makkelijke weg. We zijn ons ervan bewust dat de concurrentie groot is bij alles wat tijd en aandacht van mensen vraagt. Onze ervaring is, dat de wereld om ons heen niet op ons zit te wachten. Toch gaan we de uitdaging aan omdat wij denken en geloven dat ook vandaag nog voor onze maatschappij relevant is, wat wij in te brengen hebben. Daarom wordt er nagedacht over de manier waarop we de aandacht kunnen vestigen op ons als gemeente en de boodschap waar wij voor staan. We willen uitdragen dat we een open en wervende gemeente zijn. Daar hoort ook bij dat gemeenteleden zelf mensen actief uitnodigen om aan onze vieringen en bijeenkomsten deel te nemen.
Verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt om wervend naar buiten te treden. Het kan daarbij gaan om persberichten en een gezamenlijke website. Verder wordt de mogelijkheid benut om niet alleen informerend maar ook interactief op te treden via de computer of smartphone en via sociale media (Facebook, Twitter, WhatsApp of wie hun opvolgers ook zullen zijn). Op dit gebied wordt flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderingen in de maatschappij van ons gevraagd.

Gebouwen
De vraag is wat we nodig hebben om als gemeente de toekomst in te gaan. We merken dat een gebouw belangrijk is omdat het ons een vertrouwd gevoel geeft. We zien dat er voorlopig nog behoefte is aan kerkgebouwen met nevenruimtes. Maar we weten ook dat er door de ontwikkeling op financieel gebied binnen afzienbare tijd minder geld beschikbaar zal zijn om alle gebouwen in stand te houden. Vanuit financieel oogpunt is het afstoten van kerkgebouwen onvermijdelijk op de weg naar de toekomst. Daarom zal het op termijn van 10 – 20 jaar, niet meer mogelijk zijn dat mensen elkaar wekelijks in een viering ontmoeten, die in een groot kerkgebouw op de huidige locaties plaatsvindt.
Toch blijven regelmatige vieringen in een groot gebouw op bovenplaatselijk niveau noodzakelijk, ook als deze minder vaak dan één keer per week plaatsvinden. Het is belangrijk dat de gemeenteleden zich deel weten van een groter geheel en ook daar de onderlinge verbondenheid ervaren. Voor deze vieringen is een groter gebouw met nevenruimtes en uitnodigende open deuren nodig. Ook een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw is belangrijk.
Naast de bundeling van de krachten in een grotere groep speelt de (her)ontdekking van de kracht van de kleine kring. De onderlinge verbondenheid op plaatselijk niveau krijgt vorm in kleine groepen in de wijk/buurt in een geschikte ruimte. Op een aantal plaatsen/(dorps)kernen zullen kleinere kerken zo mogelijk een rol blijven vervullen, bij voorkeur middels zelfstandige stichtingen die voor het onderhoud zorgen. Wij pleiten voor een beleid rond de verschillende kernen om te zien wat nodig en wellicht wenselijk is. Hierbij verstaan wij onder kernen: Sittard – Grevenbicht – Geleen – Beek en Urmond, dus 5 kernen. [Inmiddels is een dergelijk beleid ingezet]

De inzet van predikanten
De predikanten hebben een belangrijke rol binnen de gemeente. Tot nu toe behoorde het verzorgen van de vieringen en het pastoraat tot de kerntaken van de predikant. De predikant heeft aandacht voor pastoraat, m.n. crisispastoraat. Hij/zij begeleidt en ondersteunt gemeenteleden die het onderlinge pastoraat vormgeven. Daarbij is belangrijk, dat een mogelijke onevenredige belasting van de predikant door begrafenissen gesignaleerd wordt, om zo nodig het beleid aan te kunnen passen. Belangrijk is verder dat de predikant voldoende tijd heeft om vrijwilligers te begeleiden en te coachen. Het doel daarvan is de zelfredzaamheid van gemeenteleden en -kringen te bevorderen. Daarbij worden vrijwilligers gemotiveerd en gestimuleerd om hun eigen gaven en krachten te ontdekken en in te brengen binnen en over de grenzen van het gemeentewerk. Er is aandacht voor de mogelijkheid om vrijwilligers bij te scholen o.a. via het educatieve aanbod van de PKN. Het gaat er om het goed functioneren van de kleine kringen te waarborgen en het onderlinge pastoraat te bevorderen. Ook kunnen kringen, groepen of individuele gemeenteleden in samenwerking met de predikant hun inbreng hebben in grootschalige vieringen.


HOE VERDER?
We zijn niet in staat om in detail aan te geven hoe de gemeente er over 5 of 20 jaar uitziet, maar we hebben wel getracht om een beeld van de toekomst te schetsen. Van daaruit kunnen wij in ons huidige beleid keuzes voor de toekomst maken. Dit visiestuk is niet als afronding van een proces bedoeld, maar als een begin van een nog op te starten proces. Hieraan kunnen, mogen en moeten alle gemeenteleden deelhebben.
Als protestantse gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen we niet alleen de zakelijke kant van het samengaan van twee gemeenten verder gestalte geven. We willen vooral ook betrokken en actief ons geloof leven en van ons geloof getuigen vanuit ons bewustzijn gemeente van Jezus Christus te zijn. Hierbij willen we een paar belangrijke uitgangspunten in het oog houden:
 • We geven dit proces samen met de gehele gemeente vorm; omdat we samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst. Daarbij willen we ons steeds weer samen bewust worden van de basis en ons volgende vragen stellen: wat is de kern van ons geloof, waarom zijn we een christelijke geloofsgemeenschap?
 • We hoeven niet allerlei nieuwe activiteiten op te starten maar kunnen bewust nieuwe of andere accenten bij bestaande activiteiten zetten om gemotiveerd en enthousiast bezig te blijven.
 • We weten dat we niet alles kunnen blijven doen. Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt als we met activiteiten stoppen, gebouwen sluiten of ten koste van mensenkracht bezuinigen. In onze keuzes beperken we ons tot de belangrijkste dingen, die aansluiten bij onze talenten en onze visie.
 • We maken gebruik van alle aanwezige talenten van gemeenteleden om de toekomstige gemeente vorm te geven. Bouwend op onze sterktes, onze talenten, de dingen die we graag en met passie doen, zal er nieuw elan komen.
 • We gaan samen verder: pratend, proberend en niet te vergeten! - biddend zullen we onze weg naar de toekomst gaan.

Mei 2014

Aan de conceptnota is gewerkt door Wouter den Dulk, Marnix van Gurp, Nelleke de Kruik, Kees van Luijk, Gery Makkinga, Irene Pluim, Christel Prins, Pier Prins, Joachim Stegink en Bertha Verkerk. De definitieve nota is gemaakt met inbreng van de beide gemeenteberaden van 22 en 27 april 2014.  
  

Bijlage b. Beleidsplan College van Kerkrentmeesters

1. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie werkgroep actief is in de gemeente?
De visie van waaruit wij kerk willen zijn is als volgt verwoord:
Wij zijn een levende gemeente van Jezus Christus, omdat wij leven met de verhalen uit de Bijbel, omdat we God ontmoeten als we bij elkaar komen in viering en kring en omdat we Jezus volgen door dienend in de samenleving te staan. We nodigen mensen uit, we luisteren en geven ruimte aan mensen die op zoek zijn. In de visie op de toekomst van onze gemeente zijn drie pijlers van groot belang: ontmoeten, luisteren en omzien. De gemeenteleden zullen met elkaar afspreken waar accenten komen te liggen.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) richt zich op taken en diensten die het levende gemeente van Jezus Christus zijn hier en nu mogelijk maken. Het college voelt zich er verantwoordelijk voor dat het vandaag en morgen door kan gaan. Dat we in deze streek die levende kerkelijke gemeente kunnen zijn ten behoeve haar gemeenteleden en de samenleving om ons heen. In opdracht van en tot eer van God.

Voorbeelden van deze taken en diensten zijn:
De instandhouding van de kerkelijke gebouwen, organisatie van het financiële beheer zoals betalingen aan predikanten en andere medewerkers, zorgen voor voldoende inkomsten zoals organiseren ‘Aktie Kerkbalans’, verhuur kerkelijke ruimtes, aanvragen subsidies, beheer begraafplaatsen. Voldoen aan “compliance” eisen vanuit overheid en PKN (ANBI, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en veiligheid), het actueel houden van de ledenregistratie (LRP), het ontwikkelen en onderhouden van de digitale infrastructuur en de technische kant van de communicatiemiddelen (o.a. website, kerkblad, nieuwsbrief, etc.).


2. Welke doelen willen jullie bereiken?
Wij willen de volgende doelen realiseren:
 • Door het goed op orde hebben van de beheersmatige zaken geven we de samengevoegd gemeente PGSG/PGGBU de gelegenheid om onze Bijbelse opdracht hier nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en scheppen we noodzakelijke voorwaarden om nieuwe vormen van kerkzijn te ontdekken.
 • Goed rentmeesterschap: verdere invulling van ‘Fairtrade Kerk’ en duurzaamheid (verantwoord energiegebruik (niet onnodig verwarmen, LED-lampen), onderzoeken mogelijkheid zonnepanelen op het dak).
 • Integratie werkwijzen Raad van Beheer PGGBU en CvK PGSG: stroomlijnen werkzaamheden zoals opzet ‘Aktie Kerkbalans’, productie kerkblad, beheer LRP, beheer archief, integreren jaarrekening en begroting, enz.
 • Digitalisering ‘Aktie Kerkbalans’.
 • Website, kerkblad en kerk TV.
 • Realiseren van “zwarte” cijfers in de gecombineerde jaarrekening o.a. door kostenneutrale exploitatie van onze gebouwen.
 • Verkoop orgel Beek naar een Rijksmonument in Nederland.
 • Het ontwikkelen van toekomstbestendige oplossingen voor ons kerkelijk vastgoed, mede afhankelijk van de uitkomsten van de Werkgroep Kerkgebouwen en het kerkenraadsbesluit daarover (grote kerkgebouwen, kleine kerkjes) en van de begraafplaatsen.


3. Hoe (of op wat voor manier) willen jullie deze doelen bereiken?
Het is belangrijk dat we onderkennen dat het om vrijwilligerswerk gaat. Vergaderingen moeten niet alleen bestaan uit het aftikken van besluiten en acties (zakelijk vergaderen) maar moeten ook inspireren (o.a. door de voortgang te delen met de anderen uit het college en elkaar te helpen).
Er moet derhalve een balans gevonden worden tussen enerzijds het beperken van het aantal deelnemers aan de CvK-vergaderingen en anderzijds de vertegenwoordiging van de onderwerpen waarover besluiten genomen moeten worden.
Een punt van zorg van CvK-leden is dat er niet altijd voldoende aandacht is voor de zakelijke elementen van het kerkzijn. Hiervoor is een continue herinnering nodig en moeten de zaken regelmatig worden geagendeerd.

College van Kerkrentmeesters (CvK):
CvK vergadert minimaal zes keer per jaar bij voorkeur bij de leden thuis. In het CvK worden de taakgroepen ressorterend onder CvK vertegenwoordigd door minimaal 1 persoon. In een jaaragenda worden de taakgroepen naar behoefte doch minimaal 1x per jaar geagendeerd.
Op termijn toegroeien naar volgende samenstelling van het college:
 • Voorzitter (Ouderling Kerkrentmeester)
 • Vicevoorzitter (Ouderling Kerkrentmeester)
 • Penningmeester (Kerkrentmeester)
 • Secretaris (Kerkrentmeester)
 • Vertegenwoordiger Gebouwen (Kerkrentmeester)
 • Vertegenwoordiger Systemen/Data (Kerkrentmeester; LRP, ‘Actie Kerkbalans’, Archief, Privacy)
 • Vertegenwoordiger Communicatietechniek (Kerkrentmeester, website, nieuwsbrieven, kerkblad).
Combinatie van functies is denkbaar.

Samenstelling 2020:
Bert Kip (Voorzitter), Eddy Roerdink (Vicevoorzitter, vertegenwoordiger in moderamen), Bert Bosman (Penningmeester), Ingrid Boonstra (Secretaris, Vertegenwoordiger Gebouwen Geleen/Urmond, Begraafplaats Urmond), Bert Blom (Vertegenwoordiger Gebouwen Sittard, Begraafplaats Sittard), Hans Pelman (tot 01-03-2020, Vertegenwoordiger Systemen/Data Vertegenwoordiger Communicatietechniek), Marijke Pelman (administratie, privacy),
Eric Rodigas (nader te bepalen).


Taakgroepen:
Taakgroepen krijgen een mandaat waarbinnen ze zelfstandig besluiten kunnen nemen, ook met financiële consequenties, uiteraard binnen de door de kerkenraad goedgekeurde jaarplannen en jaarbegroting.
De volgende taakgroepen worden voorzien:
 • Taakgroep financiën: Kerkrentmeester Penningmeester en administrateur(s). Voeren van de administratie, opstellen van de begroting en jaarrekening. Begroting en jaarrekening worden uiteraard opgesteld in afstemming met moderamen/kerkenraad.
 • Taakgroep gebouwen/begraafplaatsen: Kerkrentmeester Gebouwen, per gebouw een coördinator die zowel onderhoud als vrijwilligers aanstuurt. Kosterfunctie valt onder deze taakgroep, er is een link met activiteiten welke in het kerkgebouw worden georganiseerd.
 • Taakgroep Systemen/Data: Kerkrentmeester Systemen/Data, coördinator ledenadministrator, actie kerkbalans, privacy, archivarissen. Vanuit deze taakgroep is er een link met het pastoraat welke verder versterkt kan worden. Vanuit Privacy is er verbinding met de werkgroep communicatie (wat wel en wat niet in communicatie uitingen).
 • Taakgroep Communicatietechniek: Kerkrentmeester Communicatietechniek, website coördinator, coördinator digitale communicatie (nieuwsbrieven), kerkblad (digitaal en print). Dit in goede afstemming met de Werkgroep Communicatie.


4. Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten waar de werkgroep zich op wil richten (jaarplan)
 • Implementatie van nieuwe structuur met College van Kerkrentmeesters en taakgroepen (zal meerdere jaren in beslag nemen)
 • Integratie van financiële administratie van PGGBU en PGSG
 • Integratie van de ledenadministratie (LRP)
 • Afhankelijk van het moment van besluitvorming door de kerkenraad: Implementatie van een kerkenraadsbesluit m.b.t. kerkgebouwen (grote kerken en Urmond)
 • Opzetten van techniek en beheer van gezamenlijke website, kerkblad en nieuwsbrieven in nauwe afstemming met de Werkgroep Communicatie
 • Opzetten van gezamenlijke structuur ledenadministratie en ‘Aktie Kerkbalans’ (digitalisering). Up-to-date houden van ledenbestand n.a.v. uitkomsten ‘Aktie Kerkbalans’
 • Bemensing van taakgroepen en College van Kerkrentmeesters
 • Kerk TV voor ouderen, zieken en gemeenteleden die niet naar de andere locatie willen/kunnen komen
 • Bij de opzet van een nieuwe structuur van (klein) moderamen en besluitvormende kerkenraad: invlechting van het werk van het College van Kerkrentmeesters in de agenda


5. Overgangsregeling naar nieuwe structuur
 • Bemensing van nieuwe College van Kerkrentmeesters komt op natuurlijke manier tot stand (zie bemensing CvK 2020 onder paragraaf 3). Invulling van vacatures vanaf 2020 zal t.z.t. ingevuld worden. Vertegenwoordiging in kerkenraad is duidelijk.
 • De taakgroepen welke nu nog separaat zijn, zullen in de komende 3-5 jaren geleidelijk in elkaar worden geschoven. We nemen hier de tijd voor. Stapsgewijs zullen de verschillende taakgroepen in de komende jaren integreren.
 • Bij een samengaan van de 2 kerkgemeenten per 01-07-2020 zullen met terugwerkende kracht de financiën in elkaar worden geschoven per 01-01-2020. De startbalans per
  01-01-2020 wordt opgesteld op basis van de separate balansen van de goedgekeurde jaarrekeningen 2019 van de afzonderlijke gemeenten. De administraties zullen nog voor heel 2020 gescheiden worden uitgevoerd en per 31-12-2020 in de jaarrekening 2020 voor de gecombineerde gemeente worden verwerkt. Vanaf 01-01-2021 zal er één administratie worden gevoerd.Bijlage c. Beleidsplan Predikanten

1. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie werkgroep actief is in de gemeente?
Als predikanten nemen wij in het geheel van de gemeente een bijzondere positie in. We zijn op deze plek geroepen en beroepen om in onze eigen professionele rol uitvoering te geven aan het ontmoeten, het luisteren en het omzien binnen het geheel van de gemeenschap. En om het leren, vieren en dienen van de gemeenschap als geheel te ondersteunen. Veel lijnen binnen de gemeente komen samen bij de predikant. Onze rol laat zich omschrijven door begrippen als voorganger, vertrouwenspersoon, voortrekker, inspirator, stimulator, coach. We vinden het belangrijk om binnen het team van predikanten zichtbaar en merkbaar samen te werken en om in overleg gezamenlijk visie te ontwikkelen en uit te dragen. Dit betekent ook dat we de gemeente willen blijven bepalen bij de inhoud van ons ‘gemeente van Christus’ zijn.


2. Welke doelen willen jullie bereiken?
Ons doel is om in onze speciale rol leidend, begeleidend, inspirerend en stimulerend te werken om de betrokken, zichtbare, inspirerende, open en laagdrempelige gemeenschap te zijn die we gezamenlijk voor ogen hebben in de Westelijke Mijnstreek. Een kerkgemeenschap waar het goed toeven is, waarin men zich welkom en thuis voelt, waarin zorg en begrip is voor elkaar en waar de verhalen van God en van elkaar gehoord en gedeeld worden. Waarin ook duidelijke verbindingen bestaan naar de samenleving en naar andere geloofsgemeenschappen. Geloofsgemeenschap zijn we niet alleen ‘naar binnen’ maar ook ‘naar buiten’. Niet zozeer numerieke groei is ons doel, maar groei in de (geloofs)beleving van mensen en groei in de aandacht naar elkaar en voor elkaar. In dit alles vinden we het belangrijk om ruimte te geven aan de aanwezige talenten, plannen en ideeën binnen de gemeenschap en deze zo ook naar boven te roepen. Zodat ons gemeente-zijn gedragen wordt door allen, niet alleen nu maar ook in de toekomst. We geloven dat de kerkgemeenschap van meerwaarde kan zijn voor de omgeving waarin zij staat.


3. Hoe (of op wat voor manier) willen jullie deze doelen bereiken?
De werkgroep “predikanten” bestaat uit Irene Pluim en Pier Prins. Onze functie brengt met zich mee dat we met name verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van kerkdiensten, (crisis)pastoraat en het mee ontwikkelen van het beleid. Ook spelen we een rol in de plaatselijke oecumene en interreligieuze ontmoeting. Beiden nemen wij deel aan de kerkenraadsvergaderingen. Onze bijdrage in het moderamen wisselen wij jaarlijks af. In meer of mindere mate zijn we betrokken bij de overige werkgroepen, met name de pastorale raad en haar wijkteams en de liturgiegroep/taakgroep vieringen. We willen daarnaast een open oog houden voor nieuwe initiatieven op het gebied van inspiratie en bezinning, die mensen binnen en buiten de gemeente kunnen aanspreken en deze waar mogelijk aanzetten of ondersteunen. Als team vergaderen we gemiddeld genomen ééns per maand en verder ad-hoc. In onze overleggen nemen we vaak het geheel van de gemeente door: Wat er speelt, wat aandacht vereist, hoe de werkzaamheden verdeeld kunnen worden (ook n.a.v. eigen talenten en interesses) en bespreken we pastorale situaties en (heel praktisch) de vervanging bij afwezigheid.


4. Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten waar de werkgroep zich op wil richten (jaarplan)
 1. We willen ons het komende jaar richten op het onderhouden en versterken van ons team en de zichtbaarheid daarvan. We houden daartoe maandelijks overleg en gaan, na de samenvoeging, werken volgens een nieuw werkplan.
 2. We komen tot een andere (haalbare) opzet van het pastoraat. In 2020 rekenen we met 1,5 fte predikanten. Dat is minder dan in 2019. We gaan samen met de pastoraatsgroep een nieuwe opzet uitwerken, zodat we uiterlijk per 01-01-2021 op een nieuwe manier kunnen werken.
 3. Omwille van de (oudere) jongeren ondersteunen de predikanten in 2021 de Spring!-diensten. Daarnaast initiëren we twee activiteiten voor (jonge) gezinnen en proberen te kijken op welke manier de oudere gemeenteleden, maar ook de (wat) jongere gemeenteleden tot hun recht komen.
 4. We zijn zo mogelijk aanwezig en/of betrokken bij initiatieven op het grensvlak van kerk en samenleving, en op het gebied van inspiratie en bezinning (zoals in het ‘zinloophuis’) en tonen daarmee ons gezicht ook naar buiten.
 5. We bewaken de aandacht voor de inhoud bij alle aandacht die er in 2020 naar de procedure en het proces van de samenvoeging gaat.
 6. Met de taakgroep vieringen (of een vervolg daarvan) kijken we naar de vorm en inhoud van de diensten zoals die voor onze gemeenschap passend zijn en op welke manier gemeenteleden daarbij (regelmatig) betrokken zijn.
 


Bijlage d. Beleidsplan College van Diakenen

1. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie werkgroep actief is in de gemeente?
Het College van Diakenen (CvD) en de taakgroep ZWO zijn wezenlijk onderdeel van gemeente-zijn; de taakgroep ZWO maakt onderdeel uit van het College van Diakenen. Wij willen ons christen-zijn uitdragen door dienend in de samenleving te staan, op te komen voor de zwakkeren, zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd. De diaconie vervult een voortrekkersrol in het vormgeven van de diaconale opdracht van de gemeente. Daartoe signaleert zij diaconale nood, brengt dit in kaart en biedt binnen haar mogelijkheden de helpende hand op plaatselijk, regionaal en wereldwijd niveau. De oecumenische contacten blijken van grote waarde om met elkaar gezicht te tonen naar de burgerlijke gemeenten en gezamenlijke diaconale projecten op te pakken. Er is bijvoorbeeld betrokkenheid bij het project budgetcoach (gebaseerd op ‘Schuldhulpmaatje’) waarin kerkelijke en andere organisaties samenwerken om armoede te bestrijden.
Zending richt zich op het helpen en ondersteunen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en vrede. Het aandachtsgebied van ZWO ligt in eerste instantie buiten Nederland; wel kunnen soms binnenlandse acties door ZWO ondersteund worden, zoals bijvoorbeeld het kinderpardon.

Werelddiaconaat gaat om de eerlijke verdeling van wat eigenlijk van iedereen is.
De taakgroep ZWO is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en allerlei vormen van onderdrukking en geweld. We steunen lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs, landbouw en het naleven van de rechten van de mens.
Ontwikkelingssamenwerking is luisterend zoeken naar de oorzaken van problemen en het streven naar eerlijke handel om de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren.
De taakgroep ZWO brengt de wereld de kerk binnen en hoopt daarmee de geloofsgemeenschap te informeren en zodanig te enthousiasmeren dat we een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van mensen die verkeren in moeilijke omstandigheden. We proberen samen met de gemeente kritisch te kijken naar onze verantwoordelijkheid hierin: in hoeverre heeft onze westerse manier van leven invloed op het leven van mensen elders in de wereld. Hoe zou het anders, beter kunnen?


2. Welke doelen willen jullie bereiken?
We willen bereiken dat alle mensen een gemeenschap vormen, dat mensen (meer) omzien naar elkaar en elkaar zo nodig hulp bieden. Dat wij als geloofsgemeenschap in staat zijn mensen te inspireren, te proberen Jezus te volgen door onze manier van leven. Dit is onze droom voor de toekomst op zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd niveau. Vanuit ons geloof willen we opkomen voor meer rechtvaardigheid en protesteren tegen onrecht. We willen betrokkenheid van gemeenteleden stimuleren.


3. Hoe (of op wat voor manier) willen jullie deze doelen bereiken?
Het College van Diakenen vergadert 10 keer per jaar.
Op termijn zal het college bestaan uit:
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Leden

Huidige samenstelling (2019/2020) van het college van Diakenen: Joke van der Steen (voorzitter, diaken), Jenny Kooistra (secretaris), Wim Hendriks (Diaken, penningmeester CvD PGGBU), Theo Zwartkruis (penningmeester CvD PGSG), Bea Hofmeijer (Diaken).

Taakgroepen
Taakgroepen hebben een mandaat waarbinnen ze zelfstandig besluiten kunnen nemen; financiële consequenties worden vooraf ter goedkeuring aan de vergadering van CvD voorgelegd.

Taakgroep ZWO
Huidige samenstelling (2019/2020) van de taakgroep ZWO: Leen Plessius, Iet den Boer (ZWO SG), Henk van Doornik (ZWO GBU), Wim Hendriks (Diaken).

Taakgroep financiën
Penningmeester(s) CvD en administrateur. Voeren van de financiële administratie, opstellen van de begroting en jaarrekening. Begroting en jaarrekening worden opgesteld in overleg met CvD/ZWO en ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.

Taakgroep ouderenactiviteit
Leden van CvD ondersteund door niet-CvD-leden. De Taakgroep heeft tot taak het coördineren en organiseren van diverse ouderenactiviteiten zoals: Kerstviering, bloesemtocht of andere voorjaarsactiviteit. De taakgroep heeft geen mandaat betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van CvD.

Taakgroep overleg maatschappelijke organisaties
Leden van CvD/ZWO en eventueel ondersteund door niet-CvD/ZWO-leden. De taakgroep heeft tot taak het bijdragen aan het ondersteunen van mensen aan de “onderkant” van de samenleving: sociaal overleg, schuld-hulp-maatje, overleg met burgergemeente, etc. De taakgroep heeft geen mandaat betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van CvD.

Taakgroep Wereldwinkel
Leden van de werkgroep ZWO (evt. ondersteund door niet-ZWO-leden. De Taakgroep heeft tot taak het coördineren van Wereldwinkel. De taakgroep heeft geen mandaat betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van CvD.

Taakgroep Rechtfonds
Deze taakgroep beheert een speciaal noodfonds, waarop een beroep gedaan kan worden als iemand met een krap inkomen ineens voor een onverwachte uitgave komt te staan. Iemand kan zelf een aanvraag doen, maar ook bijv. vanuit het pastoraatsteam kan een aanvraag gedaan worden. Over kleine bedragen (met een maximum van €300) beslist de taakgroep zelf, bij grotere uitgaven wordt overlegd met de vergadering van het CvD. De taakgroep rapporteert jaarlijks aan het CvD.

Taakgroep Legaten
Leden van het college van Diakenen beheren de toegekende legaten en dragen zorg voor de opvolging van de wensen van de erflater. De taakgroep rapporteert jaarlijks de status van het verkregen legaat aan de taakgroep financiën c.q. penningmeester College van Diakenen. De taakgroep heeft geen mandaat betreffende de financiën; voorgenomen uitgaven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van CvD.

Afvaardiging naar kerkenraad
Het is wenselijk dat tenminste 2 diakenen (uit de groep van CvD/ZWO) deel uitmaken van de kerkenraad.


4. Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten waar de werkgroep zich op wil richten (jaarplan)
 
Speerpunten Diaconie Speerpunten ZWO
Acties voor de “Éngele van Zitterd-Gelaen Samenvoegen c.q. samenwerken ZWO Geleen/ Sittard
Bloesemtocht of andere voorjaarsactiviteit voor onze oudere gemeenteleden Goed blijven kijken of we samen onze doelen kunnen waarmaken
Najaar acceptgiro-actie (nu nog alleen GBU) Wereldwinkel: rechtvaardigheid in beeld brengen
Kerstviering voor ouderen samen met pastoraatsgroep Informatie verstrekken over collectedoelen/ projecten
Kerstattenties samen met Rechtfonds Projecten (stekjesmarkt, oogstmarkt)
Hulp aan mensen in financiële nood Vespermaaltijden (40 dagen tijd)
Vluchtelingenhulp Voorjaarsacceptgiro-actie
Gezamenlijke speerpunten Diaconie en ZWO
In 2020 verder werken aan goede samenwerking van zowel Diaconie als ook ZWO
Opstellen collecterooster
Fairtrade kerk


5. Overgang naar de nieuwe CvD/ZWO
 • De invulling van de functies (voorzitter, secretaris, penningmeester CvD, administrateur ZWO) voor de nieuwe CvD/ZWO zal uiterlijk in het 2de kwartaal van 2020 tot stand komen.
 • Er dienen concrete afspraken te worden gemaakt over het in elkaar schuiven van de totale financiële middelen en in het bijzonder de geoormerkte financiële middelen; m.b.t. de geoormerkte middelen dienen formele besluiten te worden vastgesteld en vastgelegd. E.e.a. zal in 4de kwartaal 2019 en 1ste kwartaal 2020 worden uitgewerkt.
 • De boekhouding van beide CvD (GBU en SG) zal tot 31-12-2020 gescheiden worden gehouden. Het opstellen van de jaarrekening over 2019 wordt door beide penningmeesters gezamenlijk uitgevoerd om op deze wijze al kennis te nemen van inkomsten en uitgaven in de beide gemeenten. Ook bij de kascontrole zijn beide penningmeesters aanwezig. De financiële verantwoording gebeurt in het systeem van PKN: FRIS. De jaarrekening van 2019 zal in 1ste kwartaal van 2020 worden uitgewerkt. In het 3de kwartaal van 2020 wordt één begroting voor 2021 voor de nieuwe CvD/ZWO opgesteld.Bijlage e. Beleidsplan Pastoraat

1. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie werkgroep actief is in de gemeente?
Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Pastoraat is de concretisering van de navolging van Jezus, die zijn leerlingen de opdracht gaf: “Weid mijn lammeren en hoed mijn schapen” (Johannes 21: 15-17). Zoals Jezus hart, oog en oor had voor de mensen om hem heen, zo zijn wij ook geroepen om die opdracht van Jezus vorm en inhoud te geven, in woord en daad.


2. Welke doelen willen jullie bereiken?
 1. We willen bereiken dat gemeenteleden maar ook niet-gemeenteleden en (ex-) vluchtelingen zich gezien en welkom voelen.
 2. We willen proberen te bereiken dat er voldoende menskracht is om iedereen te kunnen bezoeken en aandacht te geven, daar waar er behoefte aan is. Met name aan: ouderen, zieken, alleenstaanden, rouwenden en jongvolwassenen en vluchtelingen, zodat zij zich gesteund voelen en zich gedragen weten.
 3. We willen het gesprek in onze geloofsgemeenschap over ons geloof en onze geloofsbeleving stimuleren.

3. Hoe (of op wat voor manier) willen jullie deze doelen bereiken?
De gezamenlijke Pastorale Raad bestaat momenteel uit beide predikanten, drie ouderlingen en wijk-coördinatoren die de verschillende wijken vertegenwoordigen. Op dit moment zijn er in totaal 11 wijken/secties. Elke wijk kent een wijkteam, dat zorg draagt voor het pastoraat in de wijk. Wijkteams organiseren ook activiteiten zoals koffieochtenden en kerk-tuin-treffen. In de nieuwe opzet zal dat mogelijk anders georganiseerd zijn.
 1. We willen contacten leggen en steun bieden, daar waar er behoefte aan is, binnen maar ook buiten de kerk.
  (Bedreiging: Gezien het gering aantal pastorale ouderlingen en pastorale bezoekers kunnen we onmogelijk contact met alle leden van de gemeente onderhouden De verwachtingen van gemeenteleden ten aanzien van het ontvangen van huisbezoek moeten realistisch zijn. Pastorale contacten buiten de eigen gemeente zullen en kunnen hooguit incidenteel zijn.) Om tot dat contact te komen hebben we de volgende ideeën:
 1. We organiseren groothuisbezoeken of wijkontmoetingsavonden voor leden van de gemeente, waarbij geloofs- en pastorale thema’s besproken worden.
 2. Eens per jaar stellen we in een kerkdienst een pastoraal thema centraal.
 1. We stimuleren de gemeenteleden om belangrijke gegevens (ziekte, ziekenhuisopname, geboorte, etc.) te communiceren of (met toestemming van de desbetreffende persoon) voorbeden te vragen in de zondagse eredienst. En we stimuleren het onderlinge omzien naar elkaar.
 2. We gaan werken vanuit één gezamenlijke organisatie, de Pastorale Raad, waarin vertegenwoordigers zitten van de wijken/secties. Deze Pastorale Raad organiseert het pastoraat in wijken/secties, die weer onderverdeeld zijn in wijkteams. De indeling van de wijken/secties wordt opnieuw gemaakt, rekening houdend met het aantal beschikbare taakdragers/wijkbezoekers. De vergaderfrequentie van de Pastorale Raad zal worden vastgesteld en er komt een regeling voor de geheimhoudingsplicht van niet-ambtsdragers.
 3. Er zal gezocht worden naar mensen die een cursus willen volgen om te leren zelfstandig een uitvaartdienst te leiden.
 4. Ieder jaar zal er extra aandacht worden gegeven aan één bepaalde doelgroep.

4. Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten waar de werkgroep zich op wil richten (jaarplan)
We zullen steeds meer een beroep moeten gaan doen op de inzet van gemeenteleden zelf om initiatieven te ontplooien binnen hun eigen wijk, want pastoraat is niet louter een zaak van de predikanten en Pastorale Raad, maar van heel de gemeente (=onderling pastoraat).
De invulling van de geformuleerde taken willen we bewaken en 1x /jaar evalueren we de punten benoemd onder 2. Van belang is om dat te doen, wat mogelijk is en daarbij duidelijke prioriteiten te stellen, want niet alles kan.

Acties voor 2020 zijn:
 1. Nieuwe opzet en pastoraal plan maken (organisatie, wijkindeling, taken en bijzondere aandacht voor de inzet van gemeenteleden en ook het zoeken naar nieuwe vormen van pastoraat) zie 3c
 2. Lopende zaken (bezoeken, Kerstvieringen, koffieochtenden, blinddate, ouderenkringen en vieringen op locatie) zo mogelijk continueren.
 3. Wijkontmoetingsavonden organiseren.
 4. Leden die een huwelijksjubileum (12,5, 25, 40, 50, 60 jaar) te vieren hebben, bezoeken,
 5. Bezorgen van het tijdschrift “Open Deur” met Kerst en Pasen bij gemeenteleden boven de 75 jaar (inclusief groet van de predikanten).

Als ‘taakgroepen’ bij de Pastorale Raad zijn de wijkteams te benoemen, waarin het pastorale werk en de praktische kanten daarvan georganiseerd en uitgevoerd worden. Hierin zitten een predikant, ouderling, wijksecretaris, verschillende taakdragers en/of contactpersonen en kerkbladbezorgers en zijn er dwarsverbanden met de diaconie.

Incidenteel worden er vanuit de Pastorale Raad ook kleine sub groepjes gevormd, soms samen met de diaconie, om activiteiten als de kerstviering of bloesemtocht te organiseren.  


Bijlage f. Beleidsplan Bezinning & Ontmoeting

1. Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie werkgroep actief is in de gemeente?
Gelovig zijn is in elk tijdsgewricht een uitdaging. Niet voor niets verzuchtte Jezus al: als de zoon des mensen weerkeert, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Het is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Tegelijk is geloven een geschenk, een schat die gevonden wordt, een parel van grote waarde. Geloven nodigt uit tot verdiepen, tot bezinnen, tot beleven en ontmoeten. Daarvoor, in essentie, is het jaarprogramma. Het schept mogelijkheden om precies dat te doen – te beleven, te verdiepen, te bezinnen en te ontmoeten.
Daarbij denken we dat een aanbod dat zich op deze vier elementen richt ook uitnodigend is voor mensen die niet (meer) bij een kerk horen. Het verlangen naar verdieping, beleving en ontmoeting zit in ieder mens. Als Christen zou je kunnen zeggen dat het door God in elk mensenhart gelegd is.
Zo heeft het programma betekenis voor de eigen kerkleden, maar evengoed voor de hele gemeenschap waar we deel van uitmaken. Steeds nadrukkelijker willen we het programma dan ook onder de aandacht brengen van die hele gemeenschap.
In onze beleving hoort dit aanbod vanuit de kerk (vanuit de kerken trouwens, waar mogelijk werken we samen met andere geloofsgemeenschappen, en op onderdelen zelfs interreligieus) bij het hart van ons gemeente zijn. We vinden het belangrijk.


2. Welke doelen willen jullie bereiken?
We willen een aanbod houden dat rijk gevarieerd is, dat inspireert en bindt, met zowel laagdrempelige als meer diepgravende onderdelen. We zoeken inspiratie ‘van buiten’, en evengoed gebruiken we de inzet en talenten van tallozen binnen onze kerken.
En we hopen dat ons aanbod steeds meer mensen vindt. Dat steeds meer mensen de kans benutten om geraakt en geïnspireerd te worden, gemeenschap te vinden, of te komen tot reflectie en ontmoeting. Sommige onderdelen van het programma zijn echt gericht op de opbouw van de eigen gemeente, andere zijn vooral bedoeld om nieuwe groepen aan te spreken. (‘Zin in de Gruizenstraat’, Spring!-diensten, lezingen).
De naar buiten gerichte activiteiten willen we versterken, en breed onder de aandacht brengen.


3. Hoe (of op wat voor manier) willen jullie deze doelen bereiken?
De startpositie is prima, met een actief kringenwerkteam, en een mooie traditie van gemeente-activiteiten vanuit de PGSG en de PGGBU. Dit seizoen zijn de activiteiten ‘in elkaar geschoven’, tot één rijkgevuld kringenwerkprogramma. Kringenwerk is nu de omvattende naam voor het totale aanbod dat beschikbaar is, naar binnen en naar buiten.
De aandacht gaat dit jaar uit naar het daadwerkelijk laten gebeuren van alles wat er in dat programma is opgenomen, en het actiever dan tot nu toe onder de aandacht brengen. Daar raakt het kringenwerk uiteraard aan communicatie. De verantwoordelijkheid voor de individuele activiteiten is heel breed, vaak zijn er specifieke vrijwilligers of teams van vrijwilligers die onderdelen van het programma organiseren. Vanuit de kringenwerkcommissie en de ouderling B&O,C wordt dat ondersteund.
Specifieke aandacht verdient ‘Zin in de Gruizenkerk’, een laagdrempelig aanbod van ‘zinvolle’ reflectie, cultuur en ontmoeting. Daar wordt een team omheen gevormd.
Later dit jaar is ook bezinning nodig op onderdelen die nu lijken te ontbreken, bijvoorbeeld ‘landingsplaatsen’ voor twintigers en dertigers die evt. geïnteresseerd in geloof en verdieping zijn, of een ‘basiscursus Christelijk geloof’ voor mensen die daarin een start willen maken – al dan niet op weg naar een kerk. Mogelijk past dat minder goed in het ‘kringenwerkprogramma’ en moet dat expliciet vanuit de kerk worden aangeboden.
De organisatie van Kringenwerk is stevig en loopt goed, ouderling B&O,C is daarbij aangeschoven, en er is nu feitelijk een kerngroep met ouderling B&O,C, voorzitter Kringenwerk (en enkele leden), predikant en secretariaat.
Als zodanig bestaat de werkgroep Bezinning & Ontmoeting nu uit Dick Haster (voorzitter kringenwerk), Kees van Luijk (secretaris kringenwerk), Bert Stuij (ouderling B&O,C), Irene Pluim/Pier Prins (predikanten) en Gerdien Zwartkruis (B&O secretariaat Sittard, secr. Interreligieus Platform).
Er zijn verschillende teams en commissies actief. Diverse activiteiten hebben een eigen organisatiestructuur (bijvoorbeeld voor filmavonden, lezingen, sacraal dansen, bijbelkringen).
Dragende teams en commissies zijn:
 • Commissie kringenwerk (in beginsel oecumenisch), waarin een groot deel van het jaarprogramma samenkomt. Voorzitter Dick Haster, secretaris Kees van Luijk. Deelname door ouderling B&O,C en Gerdien Zwartkruis.
 • Team ‘Zin en Gruizenkerk’, (zingevend, en daarmee breder dan kerkelijk) voor programma ontwikkeling en organisatie. Met Irene Pluim, Ralf Smeets, Marijn van Oord, Lianne van Oord, Bert Kip en Bert Stuij.
 • Spring!-team, voor vernieuwende kerkdiensten, open team met o.a. Nely Schep, Marnix van Gurp, Maurits Kooijman, Maurice Hendrix, Ard Kolkman, Rosetta Lemmens en anderen.
Deze teams en commissies opereren zelfstandig, elk op hun manier gericht op beleven, verdiepen, bezinnen, en ontmoeten. Gericht op de gemeenten, maar nadrukkelijk ook op de ‘wereld waarin wij leven’.


4. Wat zijn het komende jaar (2020) de speerpunten waar de werkgroep zich op wil richten (jaarplan)
 • Primaire focus is het tot uitvoering laten komen van zo veel mogelijk activiteiten uit het Kringenwerk, en die ook zo goed mogelijk bezocht te laten worden.
 • Aandachtspunt Gruizenkerk is al genoemd; goede start gemaakt en goede plannen, en teamopbouw krijgt nu vorm.
 • Tenslotte aandacht voor vernieuwing, en ook bezien of belangrijke onderdelen voor de opbouw van de gemeente, of voor de aanwezigheid in deze streek moeten worden toegevoegd.
 • Herbezinning bezinning & ontmoetingswerk in relatie tot kringenwerk na vorming van de gezamenlijke gemeente, najaar 2020.
Voor het programma van dit jaar: klik hier.  


Bijlage g. Communicatiestrategie

Inleiding
Een kerk is geen bedrijf, maar voor de communicatiestrategie is het raadzaam om praktijken van professionele marketeers die hun effectiviteit hebben bewezen ter harte te nemen. Deze zijn in dit document verwerkt:
 1. De ambitie van de ‘organisatie’ van de nieuwe Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
  • Hiervor verwijzen we naar het beleidsplan van de kerk.
 2. De mensen op wie we ons richten
  • Een klassiek nderscheid, ook voor ons belangrijk, is ‘interne’ en ‘externe communicatie’. Interne communicatie beoogt het geïnformeerd, betrokken, verbonden en geïnspireerd houden van de gemeenteleden; de externe communicatie richt zich op de samenleving waarvan wij deel uitmaken, de mensen om ons heen.
 3. De boodschap die we willen brengen, de reden voor ons communiceren
  • Daarbij helpt het beleidsplan, waarbij het verschil tussen intern en extern cmmuniceren relevant is.
 4. De middelen die we inzetten
  • Een middelenstrategie vleit in principe voort uit het bovenstaande, al hebben we geen ‘nul-situatie’, want er is al een kerkblad, website, enz. Het is nu vooral belangrijk om te zien hoe die middelen, volgens het verzoek van de kerkenraad, in lijn met de ambities ontwikkeld kunnen worden.
 5. Planning en organisatie
  • Hangt nauw samen met de middelenstrategie.
 6. Budget
  • Vlgt uit de strategie, maar kan ook een begrenzing zijn. Het is van belang de keuzes op het gebied van communicatie door te rekenen, in nauw overleg met de kerkrentmeesters.
Deze zes bouwstenen sluiten aan op het communicatiemodel van de PKN: drie vragen: met wie, waarover, waarom; drie elementen van de aanpak: keuze van middelen, frequentie/planning en ‘interactie’. Met dat laatste bedoelt de PKN dat communicatie een wisselwerking tussen zender en ontvanger tot stand wil brengen (het budget wordt door PKN buiten beschouwing gelaten).


Bouwstenen Communicatiestrategie
De bouwstenen van de communicatiestrategie worden hieronder nader uitgewerkt.
 1. De ambitie van de ‘organisatie’ van de nieuwe Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
We baseren ons op het beleidsplan van de kerk. Het hele beleidsplan is relevant, maar voor de communicatiestrategie lichten we er twee passages uit:
 • De kerk wil een gemeenschap naar binnen toe zijn (voor onszelf), een gemeenschap die draagt en steunt, en een pleisterplek is. Tegelijk richten we ons naar buiten, omdat uitnodigend willen zijn voor de mensen op de plek waar we wonen, en die mogelijk op zoek zijn.
 • De essentie in dit alles is dat we dienend in de samenleving willen staan, zoals Jezus dat ook deed. Dat komt tot uiting in vier elementen: de kerk wil een gemeenschap zijn…
  • die ‘deelt’ (diacnaal en pastoraal omziet naar elkaar)
  • die ruimte vor ‘verdieping’ biedt (inclusief bemoediging, bezinning en geloofsgesprek)
  • die ‘beleving’ biedt (in diensten, vieringen, muziek, gesprek, ervaringen)
  • die ‘steunt’ (praktisch, binnen de kerk, maar zeker ok daarbuiten).
Deze twee elementen bepalen op wie we ons richten (zowel naar binnen als naar buiten) en wat we willen delen en communiceren. Dat wordt hieronder verder uitgewerkt.
 
 1. De mensen op wie we ons richten
Het beleidsplan maakt duidelijk dat communicatie belangrijk is voor de mensen binnen én buiten de gemeente. We richten ons op beiden, dus is er ‘interne’ en ‘externe’ communicatie. Zowel de boodschappen als de middelen zijn verschillend, al is er overlap.
Interne communicatie is vooral bedoeld om mensen geïnformeerd te houden, te betrekken, soms ook bemoedigd of geïnspireerd. Interne communicatie zorgt ervoor dat mensen weten ‘wat er gebeurt’; essentieel voor de voortgang van activiteiten en de geloofsgemeenschap. Goede voorbeelden van interne communicatiemiddelen zijn het kerkblad en de elektronische nieuwsbrieven.
Externe communicatie maakt duidelijk dat we uitnodigend, verwelkomend en relevant zijn. We richten ons op mensen met een zekere nieuwsgierigheid naar geloof en bezinning. En we richten ons op mensen die – om wat voor reden ook – op zoek zijn of levensvragen hebben. Een goed voorbeeld van een extern communicatiemiddel is de website, ook de website van het kringenwerk. Ook van groot belang is de persoonlijke communicatie van gemeenteleden met ‘mensen van buiten’. Gemeenteleden die helpen om uitnodigend en ondersteunend te zijn kan onderdeel zijn van een communicatieaanpak, al is dit wellicht van een andere orde.
Een combinatie van interne en externe communicatie vormt het Kringenwerk. Dit biedt veel mogelijkheden tot vorming en verdieping alsook bezinning. En het nodigt uit tot ontmoeting in ontspannen activiteiten.
 
 1. De boodschap die we willen brengen, de reden voor ons communiceren
Interne boodschap: De kerk is een protestante (geloofs)gemeenschap die naar jou als gemeentelid omziet, die je ruimte biedt en je inspireert, die er voor je is als het nodig is. Ook praktisch. Én wij zijn een gemeente die jou nodig heeft, jouw talenten, jouw ideeën, jouw inzet. De gemeente, dat zijn wij. En er zijn tal van activiteiten waarin je dat ervaren kunt.
De boodschap extern is: wij zijn een geloofsgemeenschap, die verwelkomend is en uitnodigend. Wij zijn – mogelijk – ook voor jou van betekenis. Als je ontmoeting zoekt of verdieping, of als je steun nodig hebt – wij willen er zijn voor jou.
Naast deze steeds aanwezige boodschappen is er ook een tijdsaspect. Gedurende het kerkelijke jaar zijn er vaste momenten (Pasen, Kerst, etc.) waarop een ‘communicatiekalender’ gebaseerd kan worden. Daarnaast is het bij het uitdragen van de boodschappen, en de importantie die eraan wordt gegeven, belangrijk dat er een dosering plaatsvindt. D.w.z. dat niet al het ‘nieuws’ dat aangeboden wordt, ook zonder meer geplaatst wordt (voorbeeld: als je de agenda van de kerk bekijkt in een rustige periode, moet je niet de indruk krijgen dat er alleen een ‘cantorij-repetitie’ is).
 
 1. De middelen die we inzetten
In de notitie van de kerkenraad worden zeven ‘middelen’ onderscheiden en het bovenstaande geeft richting aan de doelgroepen voor die middelen en daarmee ook aan de inhoud. Die zeven middelen zijn: (1) het kerkblad, (2) de website, (3) de nieuwsmails, (4) uitingen via lokale media, (5) sociale media, (6) nieuwe media als apps en dergelijke en (7) het welkomstpakket.
Naast deze media-uitingen is de kerkdienst/eredienst, inclusief ontvangst en afronding, een belangrijk (zo niet primair) middel (dus nummer 8).
We lopen ze kort langs.
Kerkblad – maandblad ‘Onderweg’, een cruciaal middel voor de interne communicatie. Het is de primaire informatiebron voor de meeste gemeenteleden. Veel van de interne communicatiedoelen worden met het kerkblad dus goeddeels gerealiseerd. De inhoud is bemoedigend (overweging), verbindend (bijvoorbeeld door activiteiten aan te kondigen of daaruit terug te koppelen), informatief (idem) en waar mogelijk persoonlijk (bijvoorbeeld door persoonlijke verhalen).
In beperkte mate hebben de kerkbladen een externe rol; ze worden meegenomen door gasten uit kerkdiensten en ze worden gestuurd naar de lokale pers die er soms door getriggerd wordt om een artikel te plaatsen. Privacy is hier overigens een aandachtspunt dat nog nadere bezinning vergt.
De relatief sobere vormgeving wordt in lijn gebracht met het externe profiel van de kerk, dat gebaseerd is op PKN-uitstraling. Met ingang van 2020 is de opzet vier keer per jaar een A4, waarin ook (zwart-wit) foto’s kunnen worden opgenomen, en zeven keer een A5. Na een jaar wordt er geëvalueerd.
De redactie van het kerkblad is autonoom op basis van een actueel redactiestatuut (kan dus artikelen weigeren of redigeren) en opereert onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
De redactie is ’filterend’ en heeft ook de ruimte om ’initiërend’ en ’aansturend’ te werken.
Website – dit middel is als virtuele voordeur van de kerk een van de krachtigste externe communicatiemiddelen. De website moet de essentie uitstralen van wat wij naar buiten toe willen zijn: verwelkomend, uitnodigend en relevant.
De website is tegelijk een informatiepunt over de activiteiten die binnen de kerk plaatsvinden en is in die zin ook voor gemeenteleden vaak de eerste plek waar zij informatie vinden of zoeken. Daarvoor is het zowel essentieel als praktisch dat de nieuwsredactie van de website en de kerkbladredactie één team vormen. De beste structuur hiervoor moet nog bepaald worden.
Tegelijk is er ook meer structurele en organisatorische informatie voorhanden op de website. Daarvoor is een ander soort redactie nodig dan voor nieuws en activiteiten, en het ligt voor de hand dit met het scribaat te verbinden.
Alles overziend is er een ‘webmaster’ met verantwoordelijkheid voor het overall design en de architectuur van de website cruciaal. Daarbij is het ook essentieel dat de website goed te onderhouden is.
Qua vormgeving zal de website aansluiten bij de PKN-look, zoals dat ook voor het ontwerp van onderweg geldt.
Noot 1: voor interne communicatie en het faciliteren van vergaderingen kan het zinvol zijn een ‘intranet’ (met login) te hebben voor vergaderstukken, vertrouwelijke kerkenraadsinformatie, logistieke afspraken als roosters, archief, etc. Deze functie is voor interne communicatie van groot belang, maar het is niet nodig (cq wenselijk) dat het voor de buitenwacht zichtbaar is dat deze ‘verborgen informatie’ bestaat. De relatie met de website wordt uitgewerkt in overleg met de webmasters.
Noot 2: kringenwerk heeft een eigen website, met zowel de activiteiten die vanuit de plaatselijke protestante gemeenschap georganiseerd worden als activiteiten die interkerkelijk zijn. De verbinding met de website van de kerk is essentieel, vooralsnog is de eigen positionering van kringenwerk wel logisch en aantrekkelijk. Doublures zijn hier onvermijdelijk en mogelijk ook juist goed. Mits een en ander wel consistent is.
Nieuwsmails (elektronische nieuwsbrieven) – een vooral intern gerichte informatiedienst die de aankomende activiteiten aankondigt en voor mededelingen die tussen de verschijning van Onderweg vallen. In de toekomst volledig toespitsen op de agenda, dus kerkdiensten, kringenwerk-activiteiten, interkerkelijke activiteiten, etc. Sobere vormgeving en duidelijk maken waar het voor is: agenda, met doorklikmogelijkheid naar extra informatie. Redactie integreren met de nieuwsredactie van de website en Onderweg. Om de werklast te beperken én vanwege het dynamisch karakter is automatisering wenselijk.
Lokale media – het redactieteam maakt een selectie van mogelijk interessante artikelen voor de lokale media, met name de huis-aan-huisbladen en De Limburger. De selectie onderstreept de externe functie van onze kerk, het zal dus gaan om activiteiten die sterk uitnodigend zijn. Denk aan uitnodigingen voor herbergactiviteiten die voor velen in een behoefte aan contact en gezelligheid voorzien, de Springdiensten (deze zijn goed in de lokale pers geweest), de Gruizenkerk-activiteiten en een aantal kringenwerk-activiteiten. Daarnaast gaat het om activiteiten die ondersteuning bieden aan ‘Bie Zefke’, ‘Éngele van Zitterd-Gelaen’ en anderszins.
Sociale media – hiervoor is de strategie nog niet bepaald – komt later.
Nieuwe media – een ‘kerk app’ is genoemd, maar verdere uitwerking komt later.
Welkomstpakket – een pakket met uitnodigende en verwelkomende informatie dat in elke dienst beschikbaar is en geschikt is voor gemeenteleden die daarmee geïnteresseerden adequaat kunnen informeren. Deze informatie heeft een ‘statisch’ karakter en hoeft niet steeds bijgewerkt. Aangezien zo’n pakket nog niet bestaat is er urgentie om dit samen te stellen. Hierbij hoort overigens een aanpak voor het opvangen van mensen die volgende stappen binnen onze gemeente willen zetten; dit gaat buiten het bestek van dit communicatieplan. Wij adviseren om een werkgroep aan te stellen om het welkomstpakket samen te stellen, dat kan starten met een aansprekende folder. Ook de toeristenfolder is onderdeel van dit pakket; dat is een folder voor toeristen die verspreid wordt op de plekken in de omgeving waar toeristen verblijven. Schrijven
Kerkdienst – ontvangst van (nieuwe) bezoekers, gastvrouw/man, informatieborden, beamerinformatie, presentatiemiddelen, mededelingen vanuit de kerkenraad. Verwijzingen naar kerkblad/website. Ook kerkgebouw op zichzelf, uitstraling, herkenbaarheid en verwijzingsborden. De communicatie werkgroep onderstreept het belang hiervan, nog voor latere bespreking met een evt. commissie eredienst.
 
 1. Planning en organisatie
Er is een communicatiewerkgroep die de overall-strategie begeleidt en waar nodig en voor zover mogelijk ook de handen uit de mouwen steekt.
Tegelijk zijn er diverse rollen die ingevuld moeten worden.
 • Cruciaal is het redactieteam, dat vermoedelijk uitgebreid moet worden om zowel ‘nieuwsredactie’ voor kerkblad Onderweg te zijn als voor de website. Met ook een belangrijke rol naar lokale media.
 • Verder de webmaster(s), die lid van het redactieteamlid de structuur en architectuur van de website vormgeven en bewaken.
 • Inhoud-leveranciers voor de website, mogelijk verbonden met het scribaat. Dit moet nog verder vorm krijgen.
 • Op korte termijn is een werkgroep nodig voor het welkomstpakket (schriftelijk en digitaal), waar in elk geval de vormgeving van een nieuwe folder voor gasten, én de toeristenfolder bij hoort. Mogelijk samenvallend met het van start gaan van de ‘nieuwe gemeente’ deze zomer.
 
 1. Budget
 • Volgt uit de strategie, maar kan ook een begrenzing zijn. Het is van belang de keuzes op het gebied van communicatie door te rekenen, in nauw overleg met de kerkrentmeesters (nog niet besproken).


Bijlage: Actieplan communicatie 2020
 • Communicatiestrategie formuleren voor nieuwe protestante gemeente ‘maas en beekdal’ – werkgroep communicatie – 1e kwartaal.
 • Redactieteam op/uitbouwen; aanvullen met mensen uit Geleen en webredactie – werkgroep communicatie en redactieteam – z.s.m. bij voorkeur 1e kwartaal
 • Redactiestatuut formuleren, zo mogelijk omvattend voor Onderweg en Website. – werkgroep communicatie, i.o.m. redactieteam – 1e kwartaal
 • Gezamenlijk kerkblad ‘onderweg’ op de rails zetten (evaluatie na vier nummers, en dan in september) – redactieteam, productie/vouwteam, lopers, kerkrentmeesters. Evaluatie met werkgroep communicatie – vanaf 01-01-2020. Evaluatie 3e kwartaal.
 • Website ontwerpen, en per 1-7 ‘live’ gaan – webmasters, communicatieteam, redactieteam, scribaat. Uitstraling in nauwe afstemming met kerkenraad of vertegenwoordiging daaruit. – 2e kwartaal
 • Welkomstpakket maken – communicatieteam, werkgroep i.o.m. predikanten – 2e kwartaal
 • Toeristenfolder maken – communicatieteam, werkgroep i.o.m. predikanten – 2e kwartaal
 • Aanpak social media bepalen – communicatieteam – 2e helft van het jaar
 • Aanpak nieuwe media bepalen – communicatieteam in het najaar – 2e helft van het jaar
 • Communicatiestrategie actualiseren en werkplan 2021 bepalen – 4e kwartaal
Voor alle activiteiten is de inhoudelijke richting gegeven in de communicatiestrategie. Een aantal werkgroepen zijn nog niet gevormd, en het redactieteam heeft uitbreiding nodig zoals boven vermeld. De uitstraling die we willen bereiken met website en welkomstpakket moet in nauwe afstemming met kerkenraad (of vertegenwoordiging daaruit) bepaald worden.
terug