Kerkdiensten in 40-dagentijd

insdag 23 februari
Ook in maart zullen we nog rekening moeten houden met velerlei beperkingen. Dat geldt ook voor de zondagse kerkdiensten. Of we weer bij elkaar kunnen komen voor de vieringen, blijft voorlopig hoogst onzeker. Dat betreft ook de diensten in de Goede Week en met Pasen, begin april. Eveneens zullen de maandelijkse kerkdiensten in Hoogstaete nog wel even op zich laten wachten.

We hopen dat als de besmettingen omlaaggaan en de inentingen effect sorteren, we wat meer mogelijheden hebben. Via de Nieuwsbrief en de website wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken.
In maart staat de Veertigdagentijd centraal. Het thema dit jaar luidt: “Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid”. Waarbij we aandacht zullen schenken de Zeven Werken van Barmhartigheid.
Voor de meeste werken worden mensen geïnterviewd die een bepaalde betrokkenheid hebben bij één van de werken. Joke van der Steen neemt de interviews af en Willy de Koning neemt ze op. In de dienst over het betreffende werk van barmhartigheid wordt het bijbehorende interview uitgezonden.

Die zeven werken zijn:
  • zieken bezoeken
  • dorstigen te drinken geven
  • vreemdelingen onderdak bieden
  • naakten kleden
  • hongerigen te eten geven
  • gevangenen bezoeken
  • doden begraven
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Mattheus 25:35-36: “Ik had en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het zevende werk: de doden begraven, is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt benadrukt.  Werken van barmhartigheid zijn van oudsher daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden.

Pier Prins


Henk Verkerk vertelt over drinkwater
terug