Kerk in Coronatijd

27 augustus 2020
In dit bericht informeren wij u over onze kerkelijke activiteiten in deze coronatijd. Zolang het virus onder ons is en er geen afdoende medische behandeling of vaccinatie gevonden is, volgen wij de richtlijnen van RIVM, overheid en PKN. Het volgen van die richtlijnen zorgt ervoor dat onder bepaalde voorwaarden onderstaande activiteiten kunnen plaatsvinden.

Kerkdiensten
Tot nader bericht worden de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk tot het eind van dit jaar met een maximaal aantal van 60 kerkgangers gecontinueerd. Dit gebeurt in het zelfde stramien als de maanden juli en augustus. Er vinden geen kerkdiensten in de kleine kerkjes plaats. U moet zich van te voren aanmelden. Volg daarvoor de informatie in Onderweg of op de website www.pgmbd.nl/kerkdiensten.

Aanmelden voor kerkdiensten
Wilt u een kerkdienst bijwonen? Dan dient u zich aan te melden. Door 1,5m maatregel kunnen in beide kerken maximaal 60 kerkgangers aanwezig zijn.
Aanmelden gebeurt bij voorkeur via de website: https://www.pgmbd.nl/aanmelden.
Nadat u zich heeft aangemeld, krijgt u direct een automatisch e-mail toe gestuurd.
Op later moment krijgt u een bevestiging dat u de kerkdienst kunt bezoeken. Soms kan het zijn dat de kerk ‘vol’ is; ook dan krijgt u bericht.
Op zaterdagen na 12.00 u kunt u zich niet meer via de website opgeven voor de aansluitende zondag.
Vanaf 28 augustus neemt Wim Hendriks het registratie-stokje weer over van Joke van der Steen.
Lukt het via de website niet dan kunt zich aanmelden via wpt_hendriks@hetnet.nl (Wim Hendriks, mobiel 06-10515291) of vander_steen@zonnet.nl (Joke van der Steen, telefoon 046-4584618).

Zingen tijdens kerkdiensten
Hoe graag we ook zouden willen zingen, samenzang doen we (voorlopig nog) niet. De belangrijkste reden is dat er onder onze kerkgangers een relatief groot aantal kwetsbare mensen is.
Tijdens de kerkdiensten kan wel voorzang plaatsvinden. Voorzang kan gebeuren door maximaal 5 personen die onderling tenminste 2 m afstand houden en ruim voldoende afstand tot de gemeente (5m) aanhouden en niet naar elkaar toe zingen.

Cantorijen
Ook de cantorijen kunnen weer repetities houden. Tot nader bericht zullen de voltallige cantorijen niet tijdens kerkdiensten kunnen zingen (uitgezonderd onder de voorwaarden van voorzang met maximaal 5 personen). De cantorijen worden apart geïnformeerd door de kerkenraad cq Coronawerkgroep omtrent de voorwaarden waaronder kan worden gezongen.

Activiteiten in de kleine kerken
Zoals al eerder vermeld in dit bericht zijn er tot en met 31 december 2020 geen kerkdiensten in de kleine kerken.
Wel kunnen op verzoek de kerken van Beek, Urmond en Grevenbicht (niet Gruizenkerk) worden ingezet voor pastorale doeleinden. Te denken valt aan het bij elkaar komen van een kleine groep, te voren aangemelde mensen (max 10 personen). Deze activiteiten worden georganiseerd door iemand die geïnstrueerd is omtrent de coronamaatregelen en die de regie houdt. Verdere informatie is te verkrijgen via de kerkenraad cq Coronawerkgroep.

Vergaderen
De afgelopen maanden is er veel digitaal vergaderd. Digitaal vergaderen is niet altijd even efficiënt. Langzaamaan beginnen we ook weer met fysiek bijelkaar komen. De kerkenraad en het moderamen hebben al meerdere keren fysiek vergaderd. Toch kan het af en toe nog wel eens voorkomen dat digitaal vergaderd wordt. Fysieke vergaderingen vinden in één van de zalen van de Ontmoetingskerk of Johanneskerk plaats, rekening houdend met de 1,5m afstand. Er is in beide kerken een instructie aanwezig over het maximaal aantal mensen per zaal.

Pastoraal werk
Ook gaan we weer proberen om het pastorale werk steeds meer invulling aan te geven. Te denken valt aan het bezoeken van mensen die niet of bijna nooit de deur uitkomen. Daarbij zal de te bezoeken perso(o)n(en) van te voren gebeld worden om na te gaan dat hij/zij niet ziek is en of er een mogelijkheid is om buiten te zitten. Uiteraard zijn de bekende coronamaatregelen van toepassing.

KerkTV
Op dit moment is het nog steeds alleen mogelijk om de diensten, die in de Johanneskerk plaatsvinden, te volgen via kerkTV: https://www.pgmbd.nl/kerk-tv.
Er wordt gewerkt aan een oplossing om ook diensten, die plaatsvinden in de Ontmoetingskerk, via kerkTV te kunnen volgen. Het is op dit moment nog onduidelijk op welke termijn dit operationeel kan zijn.

Coronawerkgroep
Bovenstaande informatie is afkomstig van de coronawerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit 6 kerkenraadsleden. De groep adviseert de kerkenraad over het uitvoeren van de landelijke (en eventueel aanvullende) coronamaatregelen. In deze werkgroep hebben zitting: Bert Kip (voorzitter), Eddy Roerdink, Joke van der Steen, Pier Prins, Irene Pluim en Wim Hendriks. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar; een en ander is afhankelijk van wijzigingen in de landelijke coronamaatregelen en van het opstarten van onze lokale kerkelijke activiteiten.

 
terug