Profiel Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal

Onze ambitie in 10 zinnen Geloof beleven, hoop voeden en liefde delen. Daar gaat het om in de kerk, daar gaat het ook bij ons in de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal om. Op een inspirerende manier willen wij het leven van mensen in verband brengen met Bijbelse woorden. We zijn geworteld in deze regio, Sittard-Geleen en omgeving, terwijl onze leden uit alle windstreken komen. Dat maakt ons veelvormig, open en gastvrij.
We willen een levendige
gemeenschap zijn, waarin veel vormen van vieren, leren en dienen mogelijk zijn. Een pleisterplaats voor jong en oud, waar kinderen zich welkom weten. We willen een betrokken gemeente zijn, die er is voor anderen, die gericht is op heelheid, gerechtigheid en vrede. We willen nadrukkelijk ook een verwelkomende kerk zijn. Waar ruimte is voor bezinning, rust en ontmoeting.

Weerbarstige werkelijkheid
De werkelijkheid is tegelijk dat het ledental van onze gemeente daalt, en dat de gemiddelde leeftijd toeneemt. Het vinden van vrijwilligers valt niet altijd mee, en de krachten van een aantal vrijwilligers neemt af. We beseffen dat dat een ontwikkeling is die niet makkelijk te keren is, en waar we dus rekening mee moeten houden.

Elan
Desondanks
gaat de zoektocht naar aansprekende vormen van gemeente-zijn door, ontstaan er nieuwe initiatieven, en ervaren we nieuw enthousiasme en verdieping. Een deel van de activiteiten die we opgestart hebben, vallen onder de noemer ‘pionieren’. Dit zijn nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet naar de kerk gaan, passend bij de tijdgeest. We doen dit vanuit het verlangen dat mensen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn.

Levendige en afwisselende diensten
Onze kerkdiensten zijn
levendig en afwisselend. Veel is mogelijk. De predikanten spelen hierin een belangrijke rol, maar gemeenteleden hebben hierin eveneens een actieve rol gekregen. Zes keer per jaar zijn er bijvoorbeeld SPRING! diensten, laagdrempelige vieringen die laten zien wat de navolging van Jezus in deze tijd betekent. Het blijkt makkelijker te zijn om mensen van buiten onze gemeenschap uit te nodigen voor dergelijke vieringen. Verder zijn er twee koren aan onze gemeente verbonden en zijn er vele muzikale gemeenteleden die diensten opluisteren.

Pastoraat
Omzien naar elkaar is en blijft een wezenlijk onderdeel van ons gemeente-zijn. Predikanten, ouderlingen en ‘pastorale vrijwilligers’ zetten zich hiervoor in. Juist in een ouder wordende gemeente ligt eenzaamheid soms op de loer, en is pastorale zorg voor elkaar essentieel.

Gesprekken
Er is een aantal gespreksgroepen/Bijbelkringen, die voor verbondenheid in het dorp, wijk of de hele gemeente zorgen. Ze hebben een kleine reikwijdte, maar worden als belangrijk ervaren. Er is speciale aandacht voor mensen die voor het eerst – of opnieuw – geloofsverdieping zoeken.

Jeugd
Er is weinig
jeugd in onze gemeente. De aandacht voor jongeren en kinderen in de dienst blijft. Er wordt gezocht naar manieren om jongeren elkaar te laten ontmoeten en op hun eigen manier met geloof en zingeving bezig zijn, maar we zien dat dit lastig is. We willen nadrukkelijker plaats bieden aan gezinnen, ook gezinnen die geen lid van onze gemeente zijn maar wel verbinding en verdieping zoeken.

Kleine kerkjes als pleisterplaatsen voor zingeving en cultuur
De ‘kleine kerkjes’
(in Beek, Urmond, Grevenbicht en Sittard) spelen een bijzondere rol in onze gemeenschap. In potentie vormen zij een weldadige plek van ontmoeting, zingeving en tot rust komen. Ook als culturele pleisterplaats kunnen zij van grote betekenis zijn. Het streven is om rond de kerkjes lokale groepen (gemeenteleden en anderen) te vormen, die programmering voor hun rekening nemen. Bij het Gruizenkerkje en vooral in Grevenbicht is dat al gebeurd, en in Urmond liggen mogelijkheden. Het Beekse kerkje is verkocht en krijgt geleidelijk een andere bestemming. We zien de kerkjes als kansen om al ‘pionierend’ van betekenis voor deze streek te zijn.

Diaconaat in verbondenheid
Diaconaat bestaat uit
een aantal inspirerende activiteiten. Omdat er oog voor de wereld is, wordt de kerk als relevant ervaren. De samenwerking met anderen is hierbij heel belangrijk. We werken samen met rooms-katholieke parochies en andere geloofsgemeenschappen, maar ook met gemeentelijke en maatschappelijke organisaties, zoals ‘Partners in Welzijn’ en ‘Bie Zefke’ en ‘Éngele van Zitterd-Gelaen’. Er blijft steeds speciale aandacht voor asielzoekers in onze omgeving, die (vaak tijdelijk) in onze gemeente worden opgenomen.

Een programma van ontmoeting, verdieping en verbinding
Onder de noemer
‘kringenwerk’ bieden we geïnteresseerden van binnen en buiten de kerk mogelijkheden voor ontmoeting, bezinning en verdieping aan, vaak ook met inspirerende sprekers van buiten. We doen dit waar mogelijk in samenwerking met andere kerkgemeenschappen, en er is aandacht voor interreligieuze ontmoeting.

Communicatie
Om iedereen over alle bovengenoemde taken en activiteiten te informeren en dit alles bekendheid te geven, houdt een groep mensen zich actief bezig met de communicatie. Daarbij richten we ons nadrukkelijk op een publiek buiten de eigen gemeenschap.

En dat alles in een gemeente die in 2020 is samengegaan
De Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal is het resultaat van de samenvoeging van de Protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht, en de Protestantse gemeente te Geleen-Beek-Urmond. Deze samenvoeging vond plaats na jaren van steeds hechtere samenwerking, maar wel is het zo dat het samenvoegen zeker nog aandacht vergt. Een aantal gemeenteleden ervaren ook het verlies van het vertrouwde. Dat vergt aandacht in deze fase.

Vertrouwen in de toekomst
Veel van het
bovenstaande vindt al plaats in onze gemeente. Maar er zijn ook belangrijke onderdelen die heel klein en kwetsbaar zijn. Sommige omdat ze nog maar net begonnen zijn, andere omdat er een tekort is aan vrijwilligers. Jeugdwerk is moeilijk met zo weinig jeugd in de gemeente. De gemeenschappen rond de kleine kerkjes zijn nog nauwelijks gevormd. Weinig nieuwe mensen en zeker ook weinig jongeren vinden de weg naar onze gemeente.

Dat beseffen we maar al te goed. Tegelijk geloven we, dat er volop mogelijkheden zijn om geinspireerd en gemotiveerd zaken op te pakken met de inzet van de talenten die we hebben, zodat we relevant blijven voor onze omgeving, ook voor een nieuwe generatie. In dat gelovig vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet.
 
terug