Gebed voor Syrië en Turkije

8 februari 2023
Een vreselijke aardbeving trof Syrië en Turkije. Talloze gebouwen stortten in, er zijn duizenden doden en tienduizenden gewonden. Een gebed voor allen die getroffen zijn: “Als de aarde schudt op haar grondvesten, bent U onze toevlucht en kracht.” Op zondag 12 februari zal er in de dienst voor de slachtoffers worden gecollecteerd. 
  
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Dit maakt de situatie nóg urgenter. Wilbert en Rima van Saane, uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie in Libanon, voelden zelf ook de trillingen van de beving in Beiroet. Ze leven intens mee met alle getroffenen in de regio en schreven een gebed, dat wij in Nederland kunnen meebidden:

Schepper en Onderhouder van ons leven,
  
Als de aarde schudt op haar grondvesten,
bent U onze toevlucht en kracht.
Wij bidden voor allen die getroffen zijn
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.
  
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,
troost als zij treuren om het verlies van geliefden,
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze ramp.
 
Zegen alle reddingswerk, praktische steun,
medische, psychische en geestelijke zorg.
Mogen haat en verdeeldheid in de regio
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en vrede,
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.
  
In de naam van onze Redder, Jezus Christus,
  
Amen

Bron: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/gebed-voor-syrie-en-turkije/
  
Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken. De samenwerkende hulporganisaties - waaronder Kerk in Actie - bundelen de krachten in Giro555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van dit verschrikkelijke natuurgeweld.
  
Zoals boven al gemeld, wordt in de dienst op zondag 12 februari in de Johanneskerk een extra collecte gehouden voor de aardbevingsslachtoffers. U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Maas- en Beekdal o.v.v. "Aardbeving"
of rechtstreeks op Giro555.
 
Geef nu

  

  
terug