­

Hoe werkt de kerk - Structuur en activiteiten
De Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal heeft zo’n zeventienhonderd leden en er zijn talloze vrijwilligers actief. Met elkaar geven we de kerk vorm, steeds vernieuwend om vindplaats van geloof, hoop en liefde in deze regio te blijven. Er worden vele activiteiten georganiseerd. We scheppen ruimte om samen te vieren en te bidden. We steunen mensen, vlakbij of ver weg, die dat nodig hebben. We verlenen pastorale zorg. We zijn erbij op beslissende momenten in een leven zoals geboorte, overlijden of levensverbintenissen. We creëren mogelijkheden voor ontmoeting, verdieping en reflectie. Voor al deze activiteiten is het nodig dat we onszelf organiseren. We hebben dat gedaan in een flink aantal werk- en taakgroepen, waarvan we er hier een aantal aan u voorstellen, steeds met een contactpersoon. Tussen de werk- en taakgroepen wordt intensief samengewerkt. De kerkenraad is uiteindelijk verantwoordelijk voor hoe de gemeente reilt en zeilt.


De kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die in de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal plaatsvinden. Hij stelt de beleidskaders voor de werkgroepen vast. Vaak zijn kerkenraadsleden ook deel van specifieke werkgroepen.

Scriba: Klaas Bos, scriba@pgmbd.nl


Kerkdiensten
Veel van onze leden kijken er naar uit elkaar in de zondagse kerkdiensten te ontmoeten. Daar is ruimte om samen te zingen en te bidden en geraakt te worden door woorden uit de Bijbel. Diensten eindigen altijd met koffie en uitgebreid gelegenheid tot bijpraten. Vaak zijn er bijzondere diensten, zoals die rond de christelijke feestdagen, diensten met koren en muziekgezelschappen, of de speciale ‘Spring!-diensten’. Dat zijn creatieve vieringen, die midden in de actualiteit staan en met een gezamenlijke maaltijd eindigen. Regelmatig zijn er vieringen in zorgcentrum Hoogstaete. Op zondagmiddagen zijn er één keer per maand vespers, mooie middagen met gebed, ontmoeting en muziek.
De taakgroep Vieringen bespreekt de inrichting en de gang van zaken rond de kerkdiensten en doet voorstellen voor aanpassingen aan de kerkenraad.

Predikant: ds. Jolien Leeffers, dominee2@pgmbd.nl


Diaconie
De praktische zorg voor de naasten, ver weg en vlakbij, is een centrale opdracht van de kerk en krijgt gestalte in ons diaconale werk. De werkgroep diaconie draagt daar zorg voor. Uiteraard is daar geld voor nodig en de diaconie ziet toe op de werving, de besteding en het beheer van de financiële middelen van de diaconie. De diaconie kan inspringen als er gemeenteleden zijn met materiële nood en heeft een groot extern netwerk met allerlei organisaties die actief zijn in hulpverlening, in de regio, in Nederland en daarbuiten.
 
Secretaris diaconie: Jenny Kooistra, cvdsec@pgmbd.nl


Pastoraat
Pastoraat is afgeleid van het woord ‘pastor’. Dat betekent ‘herder’. Pastoraat is de concretisering van de navolging van Jezus, die zijn leerlingen de opdracht gaf: “Weid mijn lammeren en hoed mijn schapen”. Zoals Jezus hart, oog en oor had voor de mensen om Hem heen, zo zijn wij ook geroepen om dat te hebben in woord en daad. De werkgroep pastoraat wil er zorg voor dragen dat gemeenteleden maar ook niet-gemeenteleden (onder wie vluchtelingen) zich gezien en gehoord voelen. Als er sprake is van materiële noden wordt dat doorgegeven aan het diaconaat. Verder zoekt de werkgroep pastoraat naar mogelijkheden om het geloofsgesprek in onze geloofsgemeenschap te stimuleren. De predikant heeft in de werkgroep pastoraat haar eigen pastorale taken. Iedere wijk heeft een wijkteam, dat bestaat uit een predikant, een ouderling en vrijwilligers uit de wijk.

Predikant: ds. Jolien Leeffers, dominee2@pgmbd.nl


Jeugd en gezin
De gemeente wil ook voor jonge mensen, voor kinderen en jongeren, een plek zijn waar zij zich thuis voelen. We erkennen intussen dat dat niet eenvoudig is en we zijn steeds op zoek naar de goede manier om dat te doen. Graag zijn we een kerk waar de jeugd van nul tot en met jongvolwassenen het geloof kan beleven op een niveau en in een vorm die bij hun leeftijd past. Zo kan een basis ontstaan voor een eigen geloofsbeleving. Ontmoeting, openheid en plezier zijn kernwoorden. Ook willen we een gemeente zijn waar gezinnen zich welkom weten, waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen en waar kinderen met plezier deel van zijn. Ook hier erkennen we dat het niet altijd eenvoudig is om dat gestalte te geven en zijn we – met ouders – op zoek naar een manier die bij ons past.

Predikant: ds. Jolien Leeffers, dominee2@pgmbd.nl


Bezinning & Ontmoeting
De werkgroep bezinning & ontmoeting draagt zorg voor de organisatie en coördinatie van een aanbod van activiteiten binnen de eigen gemeente en ook voor activiteiten die op de bredere omgeving gericht zijn. De activiteiten zijn goeddeels samengebracht onder de noemer ‘Kringenwerk Westelijke Mijnstreek’ en er wordt waar mogelijk samengewerkt met andere geloofsgemeenschappen. Er vinden ook interreligieuze en verbindende activiteiten plaats (met het Interreligieus platform Sittard-Geleen-Born).

Ouderling Bezinning&Ontmoeting: Klaas Bos, ouderling3@pgmbd.nl
Secretaris Kringenwerk Westelijke Mijnstreek: Kees van Luijk, luyk99@hetnet.nl
 

Communicatie
Deze werkgroep houdt zich bezig met communicatie binnen de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal en ook met de communicatie naar buiten toe. De werkgroep bepaalt de strategie en is ook betrokken bij de uitvoering daarvan, zoals die onder meer gestalte krijgt in het kerkblad Onderweg, de website, de nieuwsbrief, eventueel folder- en welkomstmateriaal, contacten met de pers en meer.
 
Ouderling Communicatie a.i.: Sietse van der Sluis, vz@pgmbd.nl


College van Kerkrentmeesters
Aan deze werkgroep is de zorg over de materiële middelen van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal toevertrouwd. De taken omvatten onder andere het onderhoud en de exploitatie van het kerkelijke bezit, zoals gebouwen en beheer en werving van geldelijke middelen (o.a. via Actie Kerkbalans, collectes en subsidies).
 
Secretaris kerkrentmeesters: Gerrie Zandstra, cvksec@pgmbd.nl
terug