‘Van U is de toekomst’

22-06-2020: Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige generale synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie.
Om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt scriba ds. René De Reuver toe dat in samenspraak met de Generale Raad van Advies (GRA) de visienota wordt aangevuld. De nieuwe visienota geeft richting en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar.

Genade als grondtoon
De visienota actualiseert en concretiseert Kerk2025, de beweging die de Protestantse Kerk enkele jaren geleden heeft ingezet. ‘Van U is de toekomst’ wordt vertaald in concreet beleid voor de kerk als geheel en voor de dienstverlening aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grondtoon. “Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God”, aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.”
In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond twee altaren. De Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van het dagelijks leven."

Kerk in een veranderende context
We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend gelukkig’ zijn, maar grote maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel van onzekerheid voeden. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkruimelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers. Met name bij jongeren is er een verlangen ergens bij te horen. De Reuver: “Als kerk sluiten we onze ogen niet voor zorgelijke ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden we het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk actief als kerk, aan het begin van een nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we daarom om te beginnen eens dik onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.”

Meer dan inzoomen op moment
De synodevergadering vindt vandaag in een unieke setting plaats. Geheel volgens de coronarichtlijnen zijn op 4 locaties in het land (Leeuwarden, Doorn, Utrecht en Tilburg) maximaal 30 leden bijeen. Onderling contact is er via beeldverbinding. De nota was al grotendeels klaar voor de kerk te maken kreeg met de coronacrisis. De Reuver: “Dit visiedocument doet méér dan inzoomen op het moment.” Tegelijk erkent hij dat door het coronavirus alles anders is geworden. “Dat kan gevolgen hebben voor hoe de visienota door plaatselijke gemeenten uitgewerkt zal worden.”

Focus op meer dan alleen kerk-zijn
De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in Nederland in het versterken van de plaatselijke gemeente als Woord- en tafelgemeenschap. De Reuver: “We verlangen ernaar dat het Woord zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.” Ook wordt de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap en wordt gestreefd naar een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, aan kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk gebed. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij wordt geput uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste decennia een enorme verbreding heeft ondergaan. De Reuver: “Als kerk willen we ons oefenen rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem te volgen. Hoe dien ik God in mijn leven van alledag?”

Bron: website PKN
terug