Begroting 2021 PGMBD

30-10-2020
Onlangs werd de begroting 2021 van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal besproken in en goedgekeurd door de Kerkenraad. Voor het begrotingsjaar 2021 verwachten we een klein tekort van € 4.045.


De verwachte uitgaven van onze “nieuwe” gezamenlijke gemeente blijven ongeveer gelijk in 2021. Weliswaar heeft Ds. Pluim ons recent verlaten, maar we hopen snel in deze vacature te voorzien en hebben dit op hetzelfde niveau in de begroting meegenomen. De lasten voor de gebouwen houden we in de hand waar dat kan met hulp van de inzet van vrijwilligers en door verstandig om te gaan met het groot onderhoud.
De belangrijkste post bij de inkomsten zijn de Vrijwillige Bijdragen die we ieder jaar weer van u mogen ontvangen bij de actie Kerkbalans. We zijn heel blij met uw bijdragen die u naar vermogen geeft voor onze gezamenlijke gemeente. Helaas zien we dat corona onze huurinkomsten negatief beïnvloedt, en daarnaast lopen ook onze rente-inkomsten langzaam terug vanwege de aanhoudende lage rentestand in de markt. Door corona moeten we ook het aantal bezoekers per dienst beperken en hebben we lagere collecte-opbrengsten. Als u via kerk TV kijkt mag u ook een gift voor de collecten van diaconie of kerk overmaken!
In de tabel vindt u een beknopte samenvatting van de begroting 2021. De volledige begroting met toelichting ligt ter inzage bij de penningmeester Bert Bosman. U mag mailen (penningmeester@pgmbd.nl) of bellen en dan stuur ik graag een kopie of beantwoord uw vragen.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Bert Bosman (penningmeester)
terug